Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 120

protokols Nr. 6, 32. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2)
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā
projektu konkursā aktivitātē „KA219-Starpskolu stratēģiskās
partnerības skolu izglītības sektorā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un „Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto, „Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020. gadam” rīcības virziena „R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161.”Starptautiskās sadarbības attīstība”, un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016.gada 20.oktobrī izsludināto 2017.gada atklātā projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātē “KA219 – Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Vaivaru pamatskolas kā vadošā partnera dalību Eiropas Savienības programmas ”Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) ”Sadarbība inovācijas veicināšnai un labas prakses apmaiņa” aktivitātē ”KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu ”Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai”/ ”Autistic child in a mainstream class: resources for school staff to promote fully inclusive learning process” (turpmāk - projekts). Projekts tiks īstenots partnerībā ar pirmsskolas izglītības iestādi Reikjavīkā, Īslandē, Montessori-Gesamtschule Borkena, Vācijā, pamatskolu Bratislavā, Slovākijā, pamatskolu Bari, Itālijā, pamatskolu Pērnavā, Igaunijā.

2. Noteikt projekta mērķi - atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu Jūrmalā, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī, tai skaitā attīstīt un stiprināt tīklojumu, paaugstināt kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izstrādātas, aprobētas un ieviestas darba metodes un paņēmieni pedagoģiskās tehnoloģijas skolas personāla profesionālajai izaugsmei, lai pēc iespējas veiksmīgāk iekļautu skolēnus ar autismu vispārizglītojošā klasē;

3.2. izveidota skolotāju pieredzes materiālu un profesionālās pilnveides programma skolotājiem Jūrmalā;

3.3.  konference par skolēnu ar autismu iekļaušanu vispārizglītojošajā skolā tiks rīkota visiem Jūrmalas pilsētas domes dibināto izglītības iestāžu strādājošiem pedagogiem un citiem ieinteresētiem pedagogiem, kas strādā Jūrmalas pilsētā;

3.4. atbilstoši projektā izstrādātajam plānam Vaivaru pamatskolas pedagogi un atbalsta personāls būs guvis praktisku pieredzi darbā ar skolēniem ar autismu, savas zināšanas un prasmes popularizēs Jūrmalas skolu skolotājiem, kuriem darba ikdiena saistīta ar skolēniem ar autismu vispārizglītojošajā klasē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 169 000,00 EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, no kurām Vaivaru pamatskolas kā projekta vadošā partnera indikatīvās izmaksas sastāda 38 000,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi ).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo indikatīvo priekšfinansējumu līdz 7 600 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi) jeb līdz 20% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām indikatīvajām izmaksām paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 29.martam uzdot Vaivaru pamatskolai.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF