Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 121

protokols Nr. 6, 33. punkts

Par dalību LMT Autosporta akadēmijas
kartinga projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktam, saskaņā ar LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursa nolikumu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību LMT Autosporta akadēmijas kartinga projektu konkursā ar projekta iesniegumu „ Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kartinga pulciņa attīstība ” (turpmāk - projekts) un projekta apstiprināšanas gadījumā īstenot to.

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt un iedvesmot audzēkņus aizpildīt brīvo laiku, izglītojot sevi tehniskajā jaunradē, pievēršoties autosportam un sekmējot sava talanta attīstību.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. nodrošināta iespēja Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kartinga pulciņa dalībniekiem piedalīties ProKart sacensībās Latvijā ar projekta ietvaros saņemto TK-Senior klases kartingu;

3.2. nodrošināta kartinga pulciņa atpazīstamība pilsētā un iespēja piesaistīt plašāku sabiedrības interesi.

4. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra pienākumus:

4.1. nodrošināt kartinga pulciņa dalību projektā noteiktajos treniņos un sacensībās, koordinēt kartinga komandas darbu;

4.2. projektu īstenot apstiprinātā budžeta ietvaros un pēc projekta īstenošanas iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai finanšu atskaiti par veiktajiem izdevumiem.

5. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 1.decembrim.

6. Pieņemt zināšanai, ka projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu LMT Autosporta akadēmijai līdz 2017.gada 13.martam nodrošina Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF