Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 122

protokols Nr. 6, 34. punkts

Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1)
“Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu un 3.2.2.punktu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitātēm Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Nr.182 „Jauniešu informācijas pieejamības nodrošināšana saskaņā ar ikviena pilsētas jaunieša vajadzībām”, rīcības virziena R3.1.4.:„Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem” aktivitāti Nr.135 „Pastāvīga un proaktīva iedzīvotāju informēšana un līdzdalības nodrošināšana pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā”, kā arī Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.1.: „Kopējā sektora attīstība, pārvaldība” aktivitāti Nr.5 „Jūrmalas izglītības iestāžu mājas lapu izveide un uzturēšana”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 “Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Screen On-line tools for learning”/ „Tiešsaistes mācību rīki” (turpmāk - projekts) sadarbībā ar projekta vadošo partneri – asociāciju „Bartkultūra”/ “Stowarzyszenie BartQltura” (Polija).

2. Noteikt projekta mērķi – izpētīt un nodrošināt mācību iespējas par dažādiem tiešsaistes instrumentiem, kas var papildināt vai atvieglot sadarbību, tās veidošanu, koordinēšanu neformālās izglītības un apmācības darbībām.

3. Noteikt projekta ieguvumu:

3.1. attīstītas jaunatnes darbinieku prasmes un kompetences digitālajā jaunatnes darbā;

3.2. attīstīta sadarbība jaunatnes jomā ar dažādām jauniešu organizācijām ārpus Latvijas robežām;

3.3. papildinātas zināšanas par neformālo izglītību un tiešsaistes mācību rīku izmantošanu jaunatnes darbā;

3.4. popularizēts Jūrmalas un Latvijas tēls pasaulē.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.oktobrim.

5. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 720,00 EUR (septiņi simti divdesmit euro un 00 centi) jeb līdz 100% apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram līdz 2017.gada 26.aprīlim sagatavot un iesniegt projekta vadošam partnerim, asociācijai „Bartkultūra”, projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF