Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 123

protokols Nr. 6, 35. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā
koordinatora pakalpojumi 2017.gadā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna rīcību 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīklā, sniedzot Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumus 2017.gadā.

2. Noteikt projekta mērķi – Eiropas Savienības programmas “Erasmus+”, Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. īstenoti divi pasākumi, kuros dalībnieki informēti par "Erasmus+: Jaunatne darbībā”, Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla piedāvātajām iespējām, kā arī – dalībnieki attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā un tās kritiskā izvērtēšanā;

3.2. veicināta sadarbība ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā un sekmēta kontaktu tīkla attīstība ar citiem Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2017.gada 20.aprīļa līdz 2017.gada 29.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 1 008.00 EUR (viens tūkstotis astoņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru piešķir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

6. Projekta priekšfinansējumu 101.00 EUR (viens simts viens euro un 00 centi) apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Pieņemt zināšanai, ka projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2017.gada 17.martam nodrošina Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF