Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 25.jūlija 331.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 566.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 14.decembra 588.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 124

protokols Nr. 6, 37. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembrī pieņemto lēmumu Nr.564 “ Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā ”, 2016.gada 29.decembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldība noslēdza Sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – Deinstitucionalizācijas projekts) īstenošanu Nr.2.2-16.8/1818 (turpmāk – Līgums). Deinstitucionalizācijas projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.313), kur 16.1 punktā noteikts, ka individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veic pašvaldības, kas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros ir sadarbības partneri metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem pilotprojektā. Tāpat MK noteikumu Nr.313 31.punktā noteikts, ka Deinstitucionalizācijas projekts tiek īstenots tiešā sinerģijā ar 9.2.1.1.pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.

9.2.1.1.pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.193 “ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi ” (turpmāk – MK noteikumi Nr.193), kur noteikumu 22.punktā noteikts, ka 9.2.1.1.pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īsteno tiešā sinerģijā ar 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”. MK noteikumu Nr.193 16.1.punktā kā viena no 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros atbalstāmajām darbībām noteikta sociālā darba speciālistu dalība apmācībās. Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2016.gada 18.aprīlī deleģēja pašvaldības sociālo darbinieku apmācībām par Atbalsta intensitātes skalas (turpmāk – AIS) metodes lietošanu. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, MK noteikumu Nr.313 16.1.punktu, MK noteikumu Nr.193 14.1, 16.1., 16.2.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.187 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība” (turpmāk – projekts), Līgumu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Labklājības ministriju, noslēdzot atbilstošu sadarbības līgumu.

2. Noteikt projekta mērķi – paaugstināt pašvaldībā nodarbināta sociālā darba speciālista profesionalitāti, lai realizētu speciālista dalību individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plānu izstrādē personām ar garīgā rakstura traucējumiem, piemērojot apgūto metodiku, kā arī darba kvalitātes uzlabošana darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – pašvaldības sociālā darba speciālists apguvis metodiku, piedaloties apmācībās par AIS metodes lietošanu, personu ar garīgā rakstura traucējumiem izvērtēšanai un atbalsta plānu sastādīšanai sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu saņemšanai, kā arī pilnveidots pašvaldības mehānisms darbam ar klientiem ar garīga rakstura traucējumiem. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domei projekta ietvaros veikt šādas darbības:

4.1. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību apmācībās (tiešsaistē un klātienē) par AIS metodes lietošanu, apmācībām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un dalību Labklājības ministrijas organizētajās atgriezeniskās saites aktivitātēs;

4.2. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību individuālo vajadzību izvērtēšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem un atbalsta plānu izstrādē atbilstoši MK noteikumu Nr.313 ietvaros noslēgtajam Līgumam;

4.3. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību apmācībās par izstrādāto metodiku, kas noteikta MK noteikumu Nr.193 16.2.punktā, un dalību metodikas aprobēšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā;

4.4. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību AIS metodes izstrādātāja un Labklājības ministrijas organizētajās atgriezeniskās saites aktivitātēs;

4.5. nodrošināt AIS metodes lietošanas konfidencialitātes ievērošanu atbilstoši sadarbības līgumam, kas tiks noslēgts starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un Labklājības ministriju par projekta īstenošanu;

4.6. gadījumā, ja pašvaldības sociālā darba speciālists objektīvu iemeslu dēļ nevar turpināt dalību projektā, deleģēt citu personu, kas pārņem deleģētās personas pienākumus.

4.7. Papildināts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

4.8. Papildināts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

4.9. Papildināts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

5. Pieņemt zināšanai, ka projekts ir uzsākts 2016.gada 18.aprīlī un noteikt projekta īstenošanas laiku ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 4773,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro, 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 566.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 588.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 331.lēmumu

6.1. attiecināmo izmaksu summa 4773,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Labklājības ministrijas finansējums, kur:

6.1.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 4057,05 EUR (četri tūkstoši piecdesmit septiņi euro un 05 centi);

6.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 715,95 EUR (septiņi simti piecpadsmit euro un 95 centi);

7. Projekta priekšfinansējumu līdz 2947,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi) jeb līdz 61,74% apmērā no šī lēmuma 6.1.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 566.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 588.lēmumu Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 331.lēmumu

8. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 6.punktā norādītā finansējuma apjoms.

9. Šajā lēmumā Jūrmalas pilsētas domei noteiktās projekta darbību īstenošanas un vadības funkcijas uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei, noslēdzot attiecīgu līgumu. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

10. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai organizēt šī lēmuma 1. un 9.punktā minēto līgumu noslēgšanu un pārraudzīt projekta norises gaitu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.124

(protokols Nr.6, 37.punkts)
Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 566.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 14.decembra 588.lēmumu
Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu
Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 331.lēmumu

Projekta

“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējais projekta finansējums: 4773.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 4773,00 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 4057.05 EUR jeb 85% un Valsts finansējums ir 715.95 EUR jeb 15%, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 2947,00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018 gads

2019.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

22 12

29 47

29 47

0

77 20

0

77 20

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

3 86

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

3 86

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

22 12

7 35

29 47

29 47

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

22 12

25 61

47 73

47 73

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

22 12

29 47

29 47

0

77 20

0

77 20

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

22 12

25 61

47 73

47 73

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

3 86

29 47

0

29 47

0

29 47

kases apgrozības līdzekļi

0

3 86

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

29 47

0

29 47

0

29 47


Lejupielāde: DOC un PDF