Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 25.jūlija 331.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 566.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 14.decembra 588.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2017.gada 23.martāNr. 124

protokols Nr. 6, 37. punkts

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembrī pieņemto lēmumu Nr.564 “ Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” projektā ”, 2016.gada 29.decembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldība noslēdza Sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu, reģistrācijas Nr.90002222018, par ES struktūrfondu projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk – Deinstitucionalizācijas projekts) īstenošanu Nr.2.2-16.8/1818 (turpmāk – Līgums). Deinstitucionalizācijas projekts tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.313), kur 16.1 punktā noteikts, ka individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veic pašvaldības, kas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros ir sadarbības partneri metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem pilotprojektā. Tāpat MK noteikumu Nr.313 31.punktā noteikts, ka Deinstitucionalizācijas projekts tiek īstenots tiešā sinerģijā ar 9.2.1.1.pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.

9.2.1.1.pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem Nr.193 “ Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi ” (turpmāk – MK noteikumi Nr.193), kur noteikumu 22.punktā noteikts, ka 9.2.1.1.pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īsteno tiešā sinerģijā ar 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”. MK noteikumu Nr.193 16.1.punktā kā viena no 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros atbalstāmajām darbībām noteikta sociālā darba speciālistu dalība apmācībās. Jūrmalas pilsētas pašvaldība 2016.gada 18.aprīlī deleģēja pašvaldības sociālo darbinieku apmācībām par Atbalsta intensitātes skalas (turpmāk – AIS) metodes lietošanu.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta sesto daļu pašvaldībai ir pienākums nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem profesionālās kompetences pilnveidi — apmācības un supervīziju. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 9.punktu sociālo pakalpojumu sniedzējs nodrošina darbiniekiem regulāru profesionālās kompetences pilnveidi – apmācības un supervīziju (individuālo, grupas, komandas, organizācijas). Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.193 16.1.apakšpunktu un 18.2.apakšpunktu, pasākuma ietvaros ir atbalstāma pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – dalība apmācībās un supervīzijā. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par apmācību un supervīzijas (vai to daļu) izmaksām, kas pašvaldībām radušās šo noteikumu 25.2.1. un 25.1 1.2. apakšpunktā minēto līgumu ietvaros. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, MK noteikumu Nr.313 16.1.punktu, MK noteikumu Nr.193 14.1, 16.1., 16.2.punktu, balstoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.187 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība” (turpmāk – projekts), Līgumu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Labklājības ministriju, noslēdzot atbilstošu sadarbības līgumu.

2. Noteikt projekta mērķi – paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

3. Pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu normatīvajos aktos noteikta profesionālās kompetences pilnveide – dalība apmācībās un supervīzijā. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

4. Noteikt Jūrmalas pilsētas domei projekta ietvaros veikt šādas darbības:

4.1. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību apmācībās (tiešsaistē un klātienē) par AIS metodes lietošanu, apmācībām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un dalību Labklājības ministrijas organizētajās atgriezeniskās saites aktivitātēs;

4.2. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību individuālo vajadzību izvērtēšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem un atbalsta plānu izstrādē atbilstoši MK noteikumu Nr.313 ietvaros noslēgtajam Līgumam;

4.3. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību apmācībās par izstrādāto metodiku, kas noteikta MK noteikumu Nr.193 16.2.punktā, un dalību metodikas aprobēšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā;

4.4. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību AIS metodes izstrādātāja un Labklājības ministrijas organizētajās atgriezeniskās saites aktivitātēs;

4.5. nodrošināt AIS metodes lietošanas konfidencialitātes ievērošanu atbilstoši sadarbības līgumam, kas tiks noslēgts starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un Labklājības ministriju par projekta īstenošanu;

4.6. gadījumā, ja pašvaldības sociālā darba speciālists objektīvu iemeslu dēļ nevar turpināt dalību projektā, deleģēt citu personu, kas pārņem deleģētās personas pienākumus.

4.7. nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu dalību apmācībās profesionālās kompetences pilnveidei; Papildināts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

4.8. nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu dalību supervīzijās profesionālās kompetences pilnveidei; Papildināts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

4.9. nodrošināt pašvaldības sociālā darbinieka apmācību metodikai darbam ar klientu mērķa grupām, t.sk. darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Papildināts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

5. Pieņemt zināšanai, ka projekts ir uzsākts 2016.gada 18.aprīlī un noteikt projekta īstenošanas laiku ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

6. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās izmaksas 43 667.00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) saskaņā ar šī Lēmuma pielikumu, tajā skaitā: Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 331.lēmumu

6.1. attiecināmo izmaksu summa 43 374.73 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro 73 centi, kur:

6.1.1. Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 31 461.51 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens euro un 51 centi) jeb 72.53% no attiecināmām izmaksām, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums ir 15%;

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums par apmācību un supervīzijas izmaksām ir 11 913.22 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 22 centi) jeb 27.47% no attiecināmām izmaksām;

6.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 292.27 EUR (divi simti deviņdesmit divi euro un 27 centi).”

7. Projekta priekšfinansējumu līdz 6260,00 EUR (seši tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 00 centi) segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 331.lēmumu

8. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 6.punktā norādītā finansējuma apjoms.

9. Šajā lēmumā Jūrmalas pilsētas domei noteiktās projekta darbību īstenošanas un vadības funkcijas un atbildību par projekta īstenošanas rezultātu efektīvu sasniegšanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei. Jūrmalas pilsētas domei noslēgt līgumu ar Labklājības ministriju par Lēmuma 4.1., 4.2., 4.3. 4.4. un 4.9.punktos noteikto aktivitāšu nodrošināšanu. Grozīts ar domes 2018.gada 27.septembra 465.lēmumu

10. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai organizēt šī lēmuma 1. un 9.punktā minēto līgumu noslēgšanu un pārraudzīt projekta norises gaitu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.124

(protokols Nr.6, 37.punkts)
Grozīts ar domes 2019.gada 25.jūlija 331.lēmumu

Projekta
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"
finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 10.920

Kopējais projekta finansējums: 43 667 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 43 374.73 EUR, no kurām Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 31 461.51 EUR jeb 72.53% no attiecināmajām izmaksām (t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 26 742.28 EUR jeb 85% un valsts budžeta finansējums ir 4 719.23 EUR jeb 15%), pašvaldības līdzfinansējumu ir 11 913.22 EUR jeb 27.47% no attiecināmajām izmaksām, neattiecināmās izmaksas, kas tiek segtas no pašvaldības budžeta ir 292.27 EUR; pašvaldības priekšfinansējums 6260 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2018.gads

2019 gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

7 400

8 598

11 312

6 887

6 260

16 682

12 557

12 557

14 662

49 928

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

1 462

6 230

5 355

4 790

1 462

4 156

4 156

4 156

no pašvaldības budžeta

1 462

2 966

627

1 462

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

3 264

4 728

4 790

4 156

4 156

4 156

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

5480

780

780

6 260

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1920

1 799

1 799

2 520

2 520

3 154

11 913

Pašvaldības budžeta līdzekļi iepriekšējo periodu neattiecināmo izmaksu segšanai

293

293

293

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

4 264

5 082

1 532

1 470

12 348

5 881

5 881

7 352

31 462

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

7 400

8 598

11 312

6 887

6 260

16 682

12 557

12 557

14 662

49 928

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

5938

2 368

5 957

2 097

2 104

12 526

8 401

8 401

8 402

43 668

Atlikums perioda beigās, t.sk:

1462

6 230

5 355

4 790

4 156

4 156

4 156

4 156

6 260

6 260

kases apgrozības līdzekļi

1462

6 230

5 355

4 790

4 156

4 156

4 156

4 156

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

6 260

6 260