Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 140

protokols Nr. 6, 54. punkts

Par būves nojaukšanu Kandavas ielā 24, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 6.februārī iesniedza  iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/663 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 1904 002) Kandavas ielā 24, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000002038 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017.gada 7.februāra atzinumu (protokols Nr.14-20/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgēkas Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 021 1904 002) Kandavas ielā 24, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Kandavas ielā 24, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF