Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 142

protokols Nr. 6, 56. punkts

Par būvju nojaukšanu Viktorijas ielā 53, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 5.decembrī iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/6091 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7303 001), palīgceltni Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7303 002) un palīgceltni Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7303 003) Viktorijas ielā 53, Jūrmalā (turpmāk – būves), kura atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3886 norakstu, būves fotofiksācijas, apbūves plānu, arhitektoniski mākslinecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2017.gada 6.februāra skaņojumu Nr.11 – 02/361 (turpmāk – inspekcija) inspekcija piekrīt būvju nojaukšanai.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016. gada 6.decembra atzinumu (protokols Nr.14-20/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7303 001), palīgceltnes Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7303 002) un palīgceltnes Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7303 003) Viktorijas ielā 53, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minēto būvju Viktorijas ielā 53, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF