Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 144

protokols Nr. 6, 58. punkts

Par zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā,
lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

Izskatot valsts akcijas sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003192154 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 11.janvārī elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 1.17/221, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 11.janvārī ar Nr. 1.1-25/458 ar lūgumu Domei noteikt privatizācijas lietošanas mērķi zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8301 (turpmāk – zemes vienība), Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 8301, 574/10000 domātajām daļām, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3424 nostiprinātas Sabiedrībai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 27105 m2 platībā, kadastra numurs 1300 014 8301.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) 4.1.12., 4.1.14.punktu atrodas Savrupmājas apbūves teritorijā (DzS12, DzS14), kurā galvenais izmantošanas veids ir Savrupmājas apbūve.

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” (turpmāk – MK Nr.946) 2.punkts nosaka, ka privatizācijas lietošanas mērķi pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma nosaka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto zemes izmantošanu.

MK Nr.946 6.1.punkts nosaka, ka, ja pašvaldībā ir stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, un zemesgabala kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, – par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosaka teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas informāciju Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā zemes vienībai lietošanas mērķis ir noteikts Komercdarbības objektu apbūve (Kods: 0801).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumu Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” 2., 6.2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1.pielikumu,

Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 4.1.12., 4.1.14.punktu un 2017.gada 8.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, kadastra numuru 1300 014 8301, 27105 m2 platībā noteikt lietošanas mērķi privatizācijai – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (Kods: 0601).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF