Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 145

protokols Nr. 6, 59. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “METO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103880533 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 19.janvāra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 20.janvārī ar Nr.14-3/360, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 1711 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000114281 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, dzimis ***, Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2230 m2 platībā un dzīvojamās mājas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 1300 011 1711 001. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (NEKIP) informāciju, dzīvojamās mājas jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 1300 011 1711 001 galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods:1122).

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds Uzvārds dabiskā aizbildņa Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds 2016.gada 14.novembra iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētam nekustamam īpašumam.

Sabiedrība saņēmusi Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas 2017.gada 21.februāra lēmumu Nr.1-6/31 “Par atļauju rīkoties nepilngadīgās Vārds Uzvārds vārdā”, kur nolemts atļaut Vārds Uzvārds rīkoties nepilngadīgās meitas vārdā saistībā ar zemes vienības reālo sadali.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 7.novembra darba uzdevumu – nosacījumiem Nr.14-15/7 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1192 m2 un 1038 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamā īpašuma, kreditors AS “Swedbank”, vienotais reģistrācijas Nr.40003074764, 2017.gada 12.janvārī ir devis piekrišanu Nr. A08.04-17.3/SWBL-424 un maksātnespējas procesa administratore Ieva Ļeņova 2016.gada 22.decembrī ir devusi piekrišanu Nr. 20/IĻ zemes vienības reālai sadalei.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2017.gada 1.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības “METO PRO” izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 1711, (pielikums).

2. Apstiprināt zemes vienības Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2230 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1038 m2 platībā un piešķirot adresi Lielupes iela 4, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 011 0026.

3. Noteikt, ka zemes vienības Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1192 m2, kadastra apzīmējums 1300 011 0025, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods: 0702).

5. Zemes vienībai Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Dubultu prospektā 48A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Lielupes iela 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 1038 m2, kadastra apzīmējums 1300 011 0026, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Lielupes iela 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Lielupes iela 4, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Lielupes iela 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 011 0711 002 no Dubultu prospekts 48A, Jūrmala, uz adresi Lielupes iela 4, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF