Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 146

protokols Nr. 6, 60. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kanālu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 2.februāra elektroniski iesniegto iesniegumu Nr. 11RI-03.3/1, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts 2017.gada 2.februārī ar Nr. 1.1-37/1473, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Kanālu ielā 33, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7101 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 51 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – īpašnieki).

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3827 m2 platībā.

Īpašuma tiesības uz būvju īpašumu Kanālu ielā 33, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 514 7104 (turpmāk – Būvju īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000128138 nostiprinātas Vārds Uzvārds.

Būvju īpašums sastāv no vasaras dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7101 003.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku iesniegumu (2017.gada 10.janvārī) ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 22.novembra darba uzdevumu – nosacījumu Nr. 14-15/10 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1914 m2 un 1913 m2 lielas zemes vienības.

Zemes vienības ierīcības projekts 2017.gada 12.janvārī saskaņots ar Nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.51 Otrās daļas 2.iedaļas ierakstā Nr.4.1. noteikts aizliegums bez Vārds Uzvārds rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2017.gada 2.martā Domē reģistrēta ar Nr.14-3/1102, Vārds Uzvārds rakstiska piekrišana zemes vienības sadalīšanai.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2017.gada 8.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kanālu ielā 33, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 7101, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Kanālu ielā 33, Jūrmalā, ar kopējo platību 3827 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1914 m2 platībā un piešķirot adresi Vasaras iela 30, Jūrmala.

3. Noteikt, ka zemes vienības Kanālu ielā 33, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1913 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0315, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Kanālu ielā 33, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Noteikt zemes vienībai Kanālu ielā 33, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

5.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

5.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

5.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

5.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

5.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (kods 7312080101);

5.7. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603).

6. Uzdot zemes vienības Kanālu ielā 33, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Vasaras iela 30, Jūrmalā, ar kopējo platību 1914 m2, kadastra apzīmējums 1300 014 0314, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Vasaras ielā 30, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Noteikt zemes vienībai Vasaras ielā 30, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

9.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija ( kods: 7311010300);

9.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

9.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

9.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

9.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods: 7312010300);

9.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (kods 7312010101).

9.7. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010603).

10. Uzdot zemes vienības Vasaras ielā 30, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7101 003, kas atrodas uz atdalītās zemes vienības, no Kanālu iela 33, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Vasaras iela 30, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF