Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 147

protokols Nr. 6, 61. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “METO PRO”, vienotais reģistrācijas Nr.40103880533 (turpmāk – Sabiedrība) 2017.gada 20.februāra elektroniski iesniegto iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-37/2052, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 9502 un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 9506, (turpmāk – zemes vienības) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3379 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods un uz nekustamo īpašumu Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5661 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods.

Nekustamais īpašums Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 1498 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9502 001.

Nekustamais īpašums Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 2501 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 9506 001 un divām palīgceltnēm.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 2016.gada 23.novembra iesniegumus ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībām izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 28.septembra darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/3 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienību robežu pārkārtošana, izveidojot divas 1364 m2 un 2635 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz tām nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, 28.2., 47. un 50.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. apakšpunktu un 2017.gada 8.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9502 un Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 9506, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 1498 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļas 24 m2 un 126 m2 platībā un pievienojot tās zemes vienībai Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, un no zemes vienības Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, ar kopējo platību 2501 m2 zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 16 m2 platībā un pievienot to zemes vienībai Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā.

3. Noteikt, ka zemes vienības Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1364 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

6. Uzdot zemes vienības Brūkleņu ielā 2, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Noteikt, ka zemes vienības Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 2635 m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Brūkleņu ielā 4, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF