Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 148

protokols Nr. 6, 62. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.29
“Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 39.1.apakšpunktu un saskaņā a r Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.29 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.29) tika uzsākta detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1603 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt esošās dzīvojamās ēkas pārbūves un jaunas apbūves – saimniecības ēkas (pirts) izvietošanas iespējas zemesgabalā, precizēt apbūves nosacījumus, noteikt apbūves rādītājus un apbūves zonu.

2017.gada 28.februārī Domē ir saņemts zemesgabala Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, īpašnieka SIA “NOVATORS”, reģistrācijas numurs 41702000314, kuru pārstāv Vārds Uzvārds, iesniegums, ar lūgumu atcelt Lēmumu Nr.29. Iesniegumā paskaidrots, ka pēc minētā lēmuma pieņemšanas pie zemesgabala Zvārtas ielā 27 īpašnieka un detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir vērsusies līdzās esošā zemesgabala Zvārtas ielā 27A īpašniece. Veicot pārrunas ir konstatēts, ka būtu lietderīgi abiem zemesgabaliem izstrādāt kopīgu detālplānojumu, tādēļ Domei tiek lūgts atcelt Lēmumu Nr.29, lai varētu uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar 2017.gada 8.marta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.29 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Zvārtas ielā 27, Jūrmalā”.

2. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un šo lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF