Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 150

protokols Nr. 6, 64. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā,
izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts VASARNĪCU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS “PRIEDAINES MEŽMALA-A” (reģ.Nr.40003651432), kuru pārstāv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” tās galvenā arhitekta Kārļa Rukuta personā, 2016.gada 23.marta iesniegums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, ar mērķi veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) , paplašinot teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) platību zemesgabalā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000116342 ir nostiprinātas VASARNĪCU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVAI SABIEDRĪBAI “PRIEDAINES MEŽMALA-A”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651432.

Teritorijas plānojumā Jūrmalas pilsētas daļa Vārnukrogs ir noteikta kā teritorija, kas pārveidojama par kvalitatīvu dzīvesvietu, atbilstoši vienam no Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030.gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija) izvirzītajiem galvenajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem. Šīs patlaban daļēji degradētās vides nākotnes telpiskā vīzija ietver sakārtotu priežu parka un vasarnīcu apbūves teritoriju. Teritorija ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā izveidota, lai sakārtotu vēsturiski radušos haotisko vasarnīcu apbūvi, likvidējot vidi degradējošos objektus, kā arī līdzsvarojot apbūves izvietojumu zemesgabalā un izstrādājot piekļuves un inženiertīklu izvietojuma plānu. Lai mazinātu apbūves blīvumu un nodrošinātu minimālo attālumu starp ēkām zemesgabala centrālajā daļā un veidotu apbūves raksturu atbilstošu Teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai, kā arī nodrošinātu iespējas infrastruktūras izveidei, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgas iespējas vasarnīcu īpašniekiem, izvērtējama iespēja paplašināt “teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114)” platību zemesgabalā, ņemot vērā iespējamo inženierkomunikāciju nodrošinājumu. Vienlaikus Jūrmalas pilsētas stratēģisko mērķu – kvalitatīvas dzīvesvietas nodrošināšana un kūrorta statusa uzturēšana, īstenošanai vienlīdz būtiska ir vērtīgo dabas teritoriju saglabāšana. Tāpēc pirms teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) paplašināšanas nepieciešams izvērtēt sabiedrības ieguvumu no iecerētās funkcionālā zonējuma robežu maiņas - dabas teritorijas transformācija apbūvei.

Ņemot vērā to, ka ierosinātās izmaiņas Teritorijas plānojumā nav pretrunā ar Attīstības stratēģiju un p amatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 13.panta trešās daļas pirmo teikumu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005, ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) platību un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005 , vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005 izstrādi un izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par lokālplānojuma projekta zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 001 2005, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.150

(protokols Nr.6, 64.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā

kadastra Nr. 1300 001 2005

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

1.1. Lokālplānojuma ar mērķi izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā palielināt teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) platības un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu.

2. Lokālplānojuma teritorija

2.1. Lokālplānojuma teritorija - zemesgabals Jūrmalā, Vārnukrogs 2005 atrodas Vārnukroga rajonā, teritorijā starp Vārnukroga ceļu un Lielupi. Zemesgabalā atrodas priežu mežs ar tam raksturīgo zemsedzi. Daļu no teritorijas aizņem koka karkasa (vairogu) vasarnīcu ēku apbūve. Platība - 91128m2.

2.2. Lokālplānojuma teritorijas īpašie apstākļi - saskaņā ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojuma grozījumi) zemesgabals atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA3), kuru daļēji paredzēts transformēt par Vasarnīcu apbūves priežu parkā (TIN114) teritoriju.

PDF

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

3.1. Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” , lai palielinātu teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vasarnīcu apbūve priežu parkā (TIN114) noteikto platību zemesgabalā Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, un noteikt plānotās apbūves izvietojuma zonas vadoties no biotopu izpētes rezultātiem, ņemot vērā zemesgabalā un pieguļošajās teritorijās esošās dabas vērtības un vides aizsardzības prasības.

3.2. veikt izvērtējumu un pamatot sabiedrības ieguvumu no plānotās dabas teritorijas transformācijas apbūvei.

3.3. Lai lokālplānojumu izstrādātu detālplānojumam atbilstošā detalizācijas pakāpē, kas ir pietiekama teritorijas transformēšanai un turpmākajai projektēšanai, tam jāietver šādi risinājumi:

3.3.1. ēkām piesaistāmās zemes platības, piekļuves risinājumi katram ēku īpašumam;

3.3.2. plānotajai teritorijas izmantošanai atbilstošu inženiertīklu un būvju optimālais izvietojums;

3.3.3. konceptuāls teritorijas labiekārtojuma plāns ar apbūves un satiksmes infrastruktūras izvietojumu, norādot esošās un plānotās ēkas un būves, teritorijā esošos aizsargājamos biotopus, vērtīgo koku audzes un saglabājamās reljefa zonas;

3.3.4. citas prasības, kas noteiktas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 5.1.14.3. apakšpunktā attiecībā uz Vasarnīcu apbūves priežu parkā (TIN114) teritorijām.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

4.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.1.2. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecība;

4.1.3. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.1.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.1.5. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.1.6. Veselības inspekcija;

4.1.7. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.1.8. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.1.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

4.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes ;

4.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas.

4.2. Saņemt kadastra informāciju no Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas.

4.3. Saņemt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību.

5. Lokālplānojuma saturs:

5.1. Paskaidrojuma raksts:

5.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

5.1.2. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

5.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts.

5.2. Grafiskā daļa:

5.2.1. Izstrādājot lokālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījumus ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:1000, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja lokālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta lokālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

5.2.2. detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

5.2.3. citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

5.3.1. nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

5.3.2. vides pieejamības nosacījumi;

5.3.3. labiekārtojuma nosacījumi;

5.3.4. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

5.3.5. prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam;

5.3.6. ainavas un apstādījumu veidošanas principi.

5.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

5.4.1. Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

5.4.2. saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

5.4.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

5.4.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

5.4.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai:

6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8.punkta prasībām, lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vidē.

6.2. Noslēdzot trīspusēju līgumu par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, izstrādātāja deleģētiem plānošanas speciālistiem tiek piešķirtas ārpakalpojuma sniedzēju tiesības lokālplānojuma izstrādei TAPIS vidē.

6.3. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. sadaļā noteiktajai kārtībai.

6.4. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.6. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7. Citas prasības

7.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 3 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

7.2. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina lokālplānojuma izstrādātājs.

Sagatavoja: R.Ansule

294256222.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.150

(protokols Nr.6, 64.punkts)

Līgums Nr.____________

par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2017.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome),

Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrība “PRIEDAINES MEŽMALA-A” (reģ.Nr.40003651432), kuru pārstāv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” tās galvenā arhitekta Kārļa Rukuta personā, kurš rīkojas uz izdotas pilnvaras pamata (turpmāk - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs), ____________, reģ.Nr._____________, (turpmāk – Lokālplānojuma izstrādātājs), turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmumu Nr.__ „_____________” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemesgabalam Vārnukrogs 2005, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 001 2005 (turpmāk – Lokāplānojums) un Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs kopā ar Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādātun iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar Lēmumu.

1.2. Lokālplānojuma izstrādi 100% (viens simts procentu) apmērā finasē Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs, kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas kārtību.

1.3. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokli (PVN) par Lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Lokālplānojuma apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un Lēmuma 1.pielikuma prasībām, sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;

3.2.3. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.4. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai kārtībai;

3.2.5. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.6. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.2.7. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu un informācijas pieprasīšanu institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.3.5. Piekļuves tiesības konkrētajam projektam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) Lokālplānojuma izstrādātājam uz lokālplānojuma izstrādes laiku.

3.4. Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:

3.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;

3.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;

3.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

3.5. Dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;

3.5.2. sanāksmes protokolus.

3.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Dome attiecīgajā sēdē izskata Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

3.8. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.9. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.

3.10. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek virzīta izskatīšanai Domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai, rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.

3.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.12. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:

3.12.1. Domes pārstāvis – Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule, tālrunis 29425622, e-pasts: rita.ansule@jurmala.lv;

3.12.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvis – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” tās galvenais arhitekts Kārlis Rukuts, tālrunis _______, e-pasts:______;

3.12.3. Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvis - _________________________.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/A.Grants/

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs

VASARNĪCU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀS SABIEDRĪBAS   “PRIEDAINES MEŽMALA-A” (reģ.Nr.40003651432)

pārstāvis Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ARHITEKTA K.RUKUTA BIROJS” galvenais arhitekts Kārlis Rukuts

tālrunis:

e-pasts:

__________________________

/K.Rukuts/

Lokālplānojuma izstrādātājs

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

/___________/


Lejupielāde: DOC un PDF