Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 151

protokols Nr. 6, 65. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk- Dome) 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.321 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr.22 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, nosakot apbūves rādītājus un zemesgabala sadales priekšlikumu.

Ar Domes 2010.gada 2.decembra lēmumu Nr.797 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 un adreses piešķiršanu” tika apstiprināta zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 ar kopējo platību 3665 m2 sadale, atdalot zemesgabalu 1865 m2 platībā un piešķirot adresi Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26A. Zemesgabala Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1800 m2.

Domē ir saņemts Vārds Uzvārds, personas kods, 2017.gada 28.februāra iesniegums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, paredzot teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) . Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā nepieciešamas, lai varētu īstenot būvniecības ieceri zemesgabalā Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā esošās savrupmājas pārbūvei ar novietnes maiņu un jaunas ēkas būvniecībai, atbilstoši spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS7).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, 126.punktu, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 8.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070105, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.151

(protokols Nr.6, 65.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā,

(kadastra apzīmējums 13000070105, zemesgabala platība 1800 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds, personas kods

2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds, personas kods

3. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk- Dome) 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.321 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu” un Domes saistošiem noteikumiem Nr.22 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tiek veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 126.punktu. Izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā nepieciešamas, lai varētu īstenot apbūves ieceri esošās savrupmājas pārbūvei ar novietnes maiņu un jaunas ēkas būvniecībai, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums).

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Veikt grozījumus ar Domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.321 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 apstiprināšanu” un Domes saistošiem noteikumiem Nr.22 ”Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojuma daļā, kas nav īstenota, paredzot esošās dzīvojamās mājas novietnes maiņu un pārbūves nosacījumus , kā arī jaunas ēkas būvniecību atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), nosakot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu atbilstoši Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS7) noteiktajam.

5. Zemesgabala Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, raksturojums

5.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Bulduros, kvartālā starp Krišjāņa Barona ielu, Indrānu ielu un Kuldīgas ielu.

5.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorija (DzS7),Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

5.3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

6. Detālplānojuma teritorija

PDF

 

Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma grozījumu izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju, no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

7.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Detālplānojuma grozījumu sastāvs tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47, punktiem.

7.3. Izstrādājot grozījumus detālplānojumā, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes kārtība notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā. noteiktai kārtībai.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma grozījumu projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta dokumentācija publiskajai apspriešanai iesniedzama uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls *.tif formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprinātie grozījumi detālplānojumā jānoformē 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256222.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.151

(protokols Nr.6, 65.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2017.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmumu Nr.__ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000070105) detālplānojuma grozīumu izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100% (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valats institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 4.2.punktā noteikto.

4.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja vienlaikus manās zemes gabala īpašnieks un, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmuma Nr.__ „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā” atcelšanu vai šī Lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses vienojas, ka šis līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

4.3. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.6. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/A.Grants /

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasta adrese:

_______________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF