Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 152

protokols Nr. 6, 66. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590
„Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā”

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 27.marta lēmumu Nr.270 (protokols Nr.12, 4.punkts) „Par detālplānojuma projekta kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 “Par detālplānojuma projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali”. Saistošie noteikumi paredzēja viesnīcas Baltic Beach Hotel & SPA attīstības un paplašināšanas iespējas, atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam (ģenerālplānam), kas apstiprināts 1995.gada 27.jūlijā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.893 “Par Jūrmalas Attīstības plānu (ģenerālplānu)”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.590 (protokols Nr.18, 43.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” (turpmāk Lēmums Nr.590) tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, detālplānojuma izstrādi apvienojot ar būvprojektēšanu.

2017.gada 10.februāri Domē tika saņemts detālplānojuma Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā izstrādes ierosinātāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP" iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus Lēmumā Nr.590 un ar to apstiprinātajā darba uzdevumā detālplānojuma grozījumu izstrādei, izslēdzot prasību vienlaikus ar detālplānojumu izstrādāt būvprojektu. Minētais lūgums pamatots ar to, ka būvprojekta izstrāde detālplānojuma ietvaros saistīta ar ievērojamiem riskiem laika un resursu patēriņā, kas var paildzināt detālplānojuma izstrādes procesu.

Detālplānojuma grozījumu mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums), neparedzot detālplānojuma ietvaros izstrādāt būvniecības ieceri.

Ņemot vērā iepriekš minēto un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 8.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 (protokols Nr.18, 43.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407”.

2. Apstiprināt jaunu darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, un Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā” Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.590 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā un Majori 1407, Jūrmalā””, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.152

(protokols Nr.6, 66.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 13000090107, zemesgabala platība 27781 kv.m) un

Majori 1407, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 13000091407, zemesgabala platība 919 kv.m)

  1. Zemesgabala īpašnieki:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

Majori 1407, Jūrmalā – Jūrmalas pilsētas pašvaldība

  1. Zemesgabala Majori 1407, Jūrmalā nomnieks:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Jūras ielā 23, Jūrmalā - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC HOTEL GROUP"

reģistrācijas numurs 40003684043

  1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 83.3.; 2451.1. un 2451.5. apakšpunkts.

  1. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Veikt detālplānojuma grozījumu izstrādi spēkā esošajā detālplānojumā, detalizējot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu zemesgabalā atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, kā arī izvērtēt iespējas izbūvēt transportlīdzekļu novietni un sagatavot piebraucamo ceļu risinājumus zemes vienībā Majori 1407, Jūrmalā.

  1. Detālplānojuma teritorijas raksturojums

6.1. Zemesgabali atrodas Majoru rajonā, teritorijā starp Jūras, Tirgoņu ielu, Vanagu ielu un kāpām.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabali atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P49). Detālplānojuma teritorija atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

6.3. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

  1. Detālplānojuma teritorija

PDF

 

  1. Prasības detālplānojuma grozījumu izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

8.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

8.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

8.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

8.1.3. Veselības inspekcijas;

8.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

8.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

8.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

8.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

8.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

8.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

8.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

8.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

8.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

8.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

8.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

8.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

8.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

  1. Detālplānojuma grozījumu iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

  1. Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

29425622


Lejupielāde: DOC un PDF