Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 165

protokols Nr. 6, 79. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmuma Nr.852
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43,
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2007.gada 13.septembra lēmumu Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.852) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, ir galīgā redakcija. Ar Domes 2007.gada 13.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Mežsargu ielā 43, Jūrmalā, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Domē 2017.gada 10.februārī ir reģistrēts nekustamā īpašuma Mežsargu ielā 43, Jūrmalā, līdzīpašnieku Vārds Uzvārds, personas kods, Vārds Uzvārds, dzimis ***, Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegums ar lūgumu atcelt ar Domes Saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto detālplānojumu, jo saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums) ir iespējama savrupmāju apbūve, kā arī normatīvie akti vairs neparedz obligātu detālplānojuma izstrādi pirms būvniecības zemesgabalam Mežsargu ielā 43, Jūrmalā.

Par saņemto ierosinājumu rakstiski informēti detālplānojuma teritorijai pieguļošo zemesgabalu īpašnieki.

Pamatojoties uz Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2496.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 8.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2007.gada 13.septembra lēmumu Nr.852 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43, galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2007.gada 13.septembra saistošo noteikumu Nr.42 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot lēmumu un saistošos noteikumus Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF