Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 166

protokols Nr. 6, 81. punkts

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana
Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R2.8.1.: “Publiskās telpas pilnveide” aktivitāti Nr. 97 “Jūrmalas ainavas saglabāšanas, pārvaldības un attīstības koncepcijas izstrāde” un aktivitāti Nr. 99 “Publiskās telpas apsaimniekošana”, kā arī 2017.gada 24.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/4) un, ievērojot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Pieredzes un zināšanu pārnese Baltijas jūras reģionā pilsētvides plānošanas jomā”/ “Shared expertise in Baltic urban planning” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Turku Universitāti (Somija).

2. Noteikt projekta mērķi – izstrādāt pieeju integrētai pilsētvides plānošanai pilsētas publiskajās zaļajās teritorijās, ņemot vērā šo teritoriju dabas un kultūras (sociālās) vērtības, ekspertu un iedzīvotāju viedokli.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. izveidota transdisciplināra rīkkopa (toolkit) - vadlīnijas pamesto, degradēto zaļo teritoriju integrētai plānošanai un pārvaldībai pilsētvidē;

3.2. izveidots konkrēts plāns projekta ietvaros izvēlētai publiskās/zaļās rekreācijas telpas reģenerācijai un attīstībai pilotteritorijā.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera kopējās indikatīvās izmaksas 16 156,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 00 centi), t.sk.:

5.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 13 732,60 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro un 60 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 2 423,40 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro un 40 centi).

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 5 494 EUR (pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro) jeb līdz 40% apmērā no 5.1.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai sagatavot un iesniegt projekta vadošajam partnerim Turku Universitātei projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF