Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 168

protokols Nr. 6, 84. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā

Zemes vienība Bulduri 5904, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5904 (kadastra numurs 1300 007 5904), ar kopējo platību 1857 m2 (turpmāk – Zemes vienība) ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 26.marta lēmumu Nr.582 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Bulduri 5904” Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācijas “Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums” valdījumā esošā artēziskā urbuma uzturēšanai.

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2011.gada 17.novembrī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000498073 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem un NĪVKIS datiem Zemes vienība nav apbūvēta. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas 2014.gada 10.janvārī izsniegto izziņu Nr.43 sūkņu māja ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5904 001 ir nojaukta un artēziskais urbums ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5904 050 ir likvidēts Jūrmalā, Bulduri 5904.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC7), kur atļautā izmantošana ir kultūras iestāžu apbūve (12004), sporta ēku un būvju apbūve (12005), savrupmāju apbūve (11001), biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) u.c.

Zemes vienībai noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.6. punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētajai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai). Noteikumu Nr.496 18.punkts noteic, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.punktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Bulduri 5904, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5904, ar zemesgabala kopējo platību 1857 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF