Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 176

protokols Nr. 6, 92. punkts

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 2704, kas sastāv no:

- zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 2704, 3282 m2 platībā;

- administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 2704 001, kopējā platība 96,1 m2, (turpmāk – nekustamais īpašums).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 20.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.542 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums).

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 17.februārim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. Saskaņā ar Lēmuma 5.punktu, gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) nekustamā īpašuma izsole saskaņā ar šī lēmuma 2.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 8.marta sēdē (protokola Nr.8.2-58/8) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot, nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcenu 46 320 EUR (četrdesmit seši tūkstoši trīs simts divdesmit euro) un izsoles soli 3243 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro) .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.542 “ Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 5 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/8) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 2704 , pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , nekustamo īpašumu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 2704 , nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu - 46 320 EUR (četrdesmit seši tūkstoši trīs simts divdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 3243 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no otrās izsoles sākumcenas 4632 EUR (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit divi divdesmit euro).

3. Organizēt nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.542 “Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF