Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 179

protokols Nr. 6, 95. punkts

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, otrās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 14.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.342 “ Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt nekustamo īpašumu Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, kas sastāv no:

- zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 010 1403), kopējā platība 2880 m2;

- divām pamatceltnēm (kadastra apzīmējumi 1300 010 1403 001, 1300 010 1403 003), kopējā platība 914,20 m2 un 132,20 m2;

- noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 010 1403 002), kopējā platība 198,10 m2;

- palīgceltnes - šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 010 1403 004), kopējā platība 87,80 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums),

nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcena) 413 000 EUR un apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Izsoles noteikumos noteikts, ka nekustamā īpašuma atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 12 mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Ar Domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.627 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” nolemts atsavināt nekustamo īpašumu pārdodot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 330 400 EUR.

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 10.februārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2017.gada 15.februārī plkst.16.40 paredzēto izsoli. Atbilstoši nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – izsole uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Nekustamais īpašums nav iznomāts. Domes kopējie nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumi 2016.gadā bija 3261,09 EUR.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 6.marta sēdē (protokola Nr.8.2-58/7) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma trešās izsoles organizēšanu un trešās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt trešās izsoles sākumcenu par 40 nosakot to 247 800 EUR, izsoles soli – 12 390 EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 6.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/7) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Slokas ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1403, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 247800 EUR (divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro) apmērā;

2.2. trešās izsoles soli – 12390 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 210 EUR (divi simts desmit euro) apmērā.

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 24780 EUR (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro) apmērā.

3. Organizēt nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumu Nr.342 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF