Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 180

protokols Nr. 6, 96. punkts

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 8.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.290 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma atsavināt neapbūvētu zemesgabalu Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, ar kopējo platību 2819 m2 (turpmāk – zemesgabals), nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 170 000 EUR un apstiprināja zemesgabala izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Izsoles noteikumos noteikts, ka zemesgabala atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 12 mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Ar Domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.544 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu” nolemts zemesgabalu pārdodot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 136 000 EUR apmērā (samazināta par 20 .

Noteiktajā termiņā līdz 2016.gada 9.decembrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2016.gada 14.decembrī plkst.16.00 paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši zemesgabala izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 6.marta sēdē (protokola Nr.8.2-58/7) izskatīja jautājumu par zemesgabala trešās izsoles organizēšanu un trešās izsoles sākumcenas noteikšanu un nolēma samazināt trešās izsoles sākumcenu par 30 nosakot to 119 000 EUR, izsoles soli – 5 950 EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.290 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 7.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 6.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/7) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, ar kopējo platību 2819 m2, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 119000 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši euro) apmērā;

2.2. trešās izsoles soli – 5950 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) apmērā;

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā;

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10 apmērā no trešās izsoles sākumcenas 11900 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti euro) apmērā.

3. Organizēt zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumu Nr.290 “Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, pārdošanu trešā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, trešo izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF