Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 181

protokols Nr. 6, 97. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder dzīvokļa īpašumu Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7782, kas sastāv no:

- dzīvokļa Nr.21 kopējā platība 47,9 m2, kas atrodas dzīvojamā mājā ar būves kadastra apzīmējumu 13000086102003;

- kopīpašuma 479/2052 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas;

- kopīpašuma 479/7421 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītās būves šķūņa, kadastra apzīmējums 13000086102005;

- kopīpašuma 175/4253 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 008 6102, kura kopējā platība ir 4253 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums).

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.624 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”.

Noteiktajā termiņā līdz 2017.gada 10.februārim nereģistrējās neviens izsoles dalībnieks. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam – dzīvokļa īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu. Saskaņā ar Lēmuma 6.punktu, gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviens izsoles dalībnieks, tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma izsole saskaņā ar šī lēmuma 2.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ja dzīvokļa īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 8.marta sēdē (protokola Nr.8.2-58/8) nolēma samazināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem, nosakot, dzīvokļa īpašuma otrās izsoles sākumcenu 12480 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro) un izsoles soli 874 EUR (astoņi simti septiņdesmit četri euro) .

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, Domes 2016.gada 25.novembra lēmuma Nr.624 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 6 .punktu, un Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 8.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/8) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7782 , pirmo izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli , dzīvokļa īpašumu Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7782 , nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu– 12480 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro);

2.2. otrās izsoles soli – 874 EUR (astoņi simti septiņdesmit četri euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 procentus no otrās izsoles sākumcenas 1248 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro).

3. Organizēt dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.624 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, pārdošanu otrā izsolē.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, pēc šī lēmuma 4.punktā minētās publikācijas, rīkot dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, otro izsoli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Promenādes ielā 3-k3, Jūrmalā, otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu, ja uz to pieteiksies vismaz viens pretendents.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF