Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 182

protokols Nr. 6, 98. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A , Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.625 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot pirmajā mutiskā izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo d zīvokļa īpašumu Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4447 , kas sastāv no dzīvokļa Nr.10 ar kopējo platību 42,6 m2, kopīpašuma 4260/47500 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, ar to funkcionāli saistīto būvi – šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 020 718 007 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), un apstiprināja dzīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcenu 7100 EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro) , izsoles soli 497 EUR (četri simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā un dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2017.gada 15.februārī plkst.16.00 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās četri izsolei reģistrēti dalībnieki (fiziskas personas). Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.3 Vārds Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu - 16543 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti četri desmit trīs euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā pirkuma maksas daļa – 15 833 EUR apmērā. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 3.februārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 710 EUR (septiņi simti desmit euro) un 2017.gada 16.februārī iemaksāja pirkuma maksas daļu 15 833 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro). Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.625 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 15.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/5 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 15.februārī notikušās d zīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 4447 , kas sastāv no dzīvokļa Nr.10 ar kopējo platību 42,6 m2, kopīpašuma 4260/47500 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistīto būvi – šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 020 718 007 , izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu Izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds par pirkuma maksu 16543 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro).

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot d zīvokļa īpašuma Nr.10 Lībiešu ielā 15A, Jūrmalā , pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF