Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 183

protokols Nr. 6, 99. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.626 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot pirmajā mutiskā izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4047, kas sastāv no: dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 23,53 m2, kopīpašuma 2353/21105 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, ar to funkcionāli saistītām būvēm – diviem šķūņiem, kadastra apzīmējumi 1300 021 3609 002, 1300 021 3609 003 un zemes, kadastra Nr.1300 021 2609, kuras kopējā platība ir 1512 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), un apstiprināja dzīvokļa īpašuma pirmās izsoles sākumcenu 5414 EUR (pieci tūkstoši četri simti četrpadsmit euro), izsoles soli 379 EUR (trīs simti septiņdesmit deviņi euro) un dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

2017.gada 15.februārī plkst.15.20 Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika dzīvokļa īpašuma pirmā izsole, uz kuru ieradās izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 Vārds Uzvārds, personas kods.

Atbilstoši izsoles noteikumu 2.2. apakšpunktam, ja uz izsoli reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, ja tas nosola vienu izsoles soli. Vārds Uzvārds nosolot vienu izsoles soli, piekrita iegādāties dzīvokļa īpašumu par 5793 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā pirkuma maksas daļa – 5251,60 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro un 60 centi). Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 31.janvārī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 541,40 EUR apmērā un 2017.gada 28.februārī iemaksāja pirkuma maksas daļu 5252 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro) apmērā, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.626 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šosejā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 2.2., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 15.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/4 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 15.februārī notikušās d zīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šoseja 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4047, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 23,53 m2, kopīpašuma 2353/21105 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un ar to funkcionāli saistītām būvēm – diviem šķūņiem, kadastra apzīmējumi 1300 021 3609 002, 1300 021 3609 003 un zemes, kadastra Nr.1300 021 2609, kuras kopējā platība ir 1512 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds par pirkuma maksu 5793 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro).

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot d zīvokļa īpašuma Nr.2 Ventspils šoseja 13, Jūrmalā , pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF