Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 184

protokols Nr. 6, 100. punkts

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2016.gada 25.novembrī pieņēma lēmumu Nr.622 “Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolēma pārdot pirmā mutiskā izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās telpas Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4150, ar kopējo platību 15,2 m2, kas sastāda 1520/6050 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 13000074808002, uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas 2014.gada 21.oktobrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā Nr.100000131052-2 (turpmāk - neapdzīvojamās telpas Nr.602), apstiprināja neapdzīvojamo telpu Nr.602 izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi) un pirmās izsoles sākumcenu 1820 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro) apmērā. Izsoles noteikumi paredz, ka norēķini izsoles uzvarētājam par neapdzīvojamo telpu Nr.602 iegādi veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

2017.gada 15.februārī plkst.16.20 - Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, notika neapdzīvojamo telpu Nr.602 pirmā izsole, uz kuru ieradās 2 (divi) izsolei reģistrēti dalībnieki – divas fiziskas personas. Solīšanas rezultātā izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – Vārds Uzvārds, personas kods, nosolīja augstāko cenu - 2002 EUR (divi tūkstoši divi euro) un kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 6.1.apakšpunktam, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā par nosolīto īpašumu jāmaksā pirkuma maksas daļa - 1820 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro). Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2017.gada 10.februārī samaksāja izsoles nodrošinājumu 182 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro) un 2017.gada 16.februārī samaksāja pirkuma maksas daļu 1820 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro) , l īdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.1.apakšpunktu ir pamats apstiprināt neapdzīvojamo telpu Nr.602 izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.622 “Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 2.3., 5.1., 5.5. un 5.11.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 15.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-58/6 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2017.gada 15.februārī notikušās neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4150, ar kopējo platību 15,2 m2, kas sastāda 1520/6050 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 13000074808002, izsoles rezultātus un pārdot īpašumu izsoles uzvarētājam Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 2002 EUR (divi tūkstoši divi euro).

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1, Jūrmalā, pirkuma līgumu ar Vārds Uzvārds, personas kods.

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Vārds Uzvārds, personas kods, vainas dēļ šī Lēmuma 2.punktā minētais pirkuma līgums netiek noslēgts.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF