Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 185

protokols Nr. 6, 101. punkts

Par 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunojumu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 11.novembra lēmumu Nr.178 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Puķu iela 0032” izveidots zemesgabals Puķu iela 0032, Jūrmalā, 2023 m2 platībā Puķu ielas uzturēšanai posmā no pludmales līdz Kāpu ielai.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Puķu iela 0032, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 014 0031 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 17.jūnija lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000522101.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.616 ”Par zemesgabala Jūrmalā, “Puķu iela 0032” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Millennium Investments”” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Millennium Investments” 2013.gada 12.novembrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/1093 par zemesgabala Puķu iela 0032, Jūrmalā, daļas 74 m2 platībā nomu līdz 2018.gada 12.novembrim pagaidu būves - žoga uzturēšanai.

2017.gada 3.februārī Jūrmalas pilsētas domē saņemts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1.-39/476-M) ar lūgumu pārslēgt zemesgabala Puķu iela 0032, Jūrmalā, daļu 74 m2 platībā nomas līgumu, izbūvētā žoga uzturēšanai. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jēkaba ielā 2, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 014 0809 nostiprinātas Vārds Uzvārds, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2017.gada 9.janvāra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1628, pamatojoties uz 2016.gada 22.decembra pirkuma līgumu.

Pilsētplānošanas nodaļa norāda, ka atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemes vienība Puķu iela 0032 Jūrmalā atrodas Satiksmes infrastruktūras teritorijā. Satiksmes infrastruktūras teritorijā atļautā izmantošana starp sarkanajām līnijām ir ielas ceļi; laukumi; transportlīdzekļu novietnes; velonovietnes; ielu apstādījumi.

Ņemot vērā to, ka zemesgabala Puķu iela 0032, Jūrmalā, daļa 74 m2 platībā tiek izmantota tādam pašam mērķim, kā zemesgabals Jēkaba ielā 2 Jūrmalā, nomas maksa nosakāma 6% apmērā no iespējamās kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 7.punktam.

Noteikumu 2.5.punktā noteikts, ka faktiskais lietošanas mērķis ir tas lietošanas mērķis, kam zemesgabals tiks izmantots nomas rezultātā. Iespējamo zemes kadastrālo vērtību ar faktisko lietošanas mērķi, ja tas nesakrīt ar zemesgabalam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosaka atbilstoši Valsts zemes dienesta izziņai.

Valsts Zemes dienesta 2017.gada 9.februāra izziņā Nr.9-03/613579-1/5 zemes vienības Puķu iela 0032, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 0032, kadastrālā vērtība ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve uz 2017.gada 7.februāri aprēķināta 138163 EUR apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu un 11.punktu un Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 14.februāra sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/2), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2013.gada 12.novembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/1093 ar Vārds Uzvārds , dzim.***.

2. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala Puķu iela 0032, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0031, daļas 74 m2 platībā faktisko lietošanu no 2016.gada 22.decembra veicami 6 apmērā no iespējamās kadastrālās vērtības gadā ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet ne mazāk kā 50,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pārjaunojuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.185

(protokols Nr.6, 101.punkts)

2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093

Pārjaunojuma līgums Nr.__________

Jūrmalā 2017. gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , dzimusi *** (turpmāk - NOMNIEKS ) , kā nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2, Jūrmalā, īpašniece, no otras puses, turpmāk kopā saukti Puse/es,

 pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.___ ”P ar 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 pārjaunošanu”, (lēmuma noraksts 1.pielikumā), ņemot vērā, ka:

a) 2013.gada 12.novembrī starp IZNOMĀTĀJU un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Millennium Investments” (turpmāk – IEPRIEKŠĒJAIS NOMNIEKS), noslēgts zemesgabala Puķu iela 0032 , Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0031,daļas 74 m2 platībā, Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/1093 (turpmāk – Līgums);

b) 2016.gada 22.decembrī starp IEPRIEKŠĒJO NOMNIEKU un NOMNIEKU noslēgts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 2 , Jūrmalā, pirkuma līgums ,

noslēdz šādu pārjaunojuma līgumu, kas ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem:

1. Ar šo pārjaunojuma līgumu IEPRIEKŠĒJĀ NOMNIEKA vietā no 2016.gada 22.decembra stājas NOMNIEKS, pārņemot visas ar Līgumu uzņemtās saistības ciktāl tās nav pretrunā ar šo pārjaunojumu.

2. NOMNIEKS apliecina un garantē, ka ar šī pārjaunojuma līguma noslēgšanu tas apņemas pilnā apmērā izpildīt visas saistības pret IZNOMĀTĀJU, kas izriet no Līguma, tajā skaitā, par periodu no 2016.gada 22.decembra līdz šī pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās dienai.

3. Izteikt LĪGUMA 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā :

“3.1. PUSES vienojas par zemes nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve , bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli . NOMNIEKS papildus zemes nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

4. LĪGUMA 6.4.apakšpunktā aizstāt vārdus “īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Millennium Investments” ar vārdiem “īpašnieka Vārds Uzvārds .”

5. Šis pārjaunojuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Civillikuma 1867. līdz 1880.panta noteikumiem, un Puses apliecina, ka tiem šie noteikumi ir zināmi.

6. Šis pārjaunojuma līgums stājas spēkā, kad Līgumslēdzēji to ir parakstījuši.

7. Pārējiem gadījumiem, kas nav atrunāti šajā pārjaunojuma līgumā, Puses piemēro spēkā esošo normatīvo aktu un Līguma noteikumus.

8. Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti, savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi tiesā.

9. Šis pārjaunojuma līgums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir sagatavots uz __ (___) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots IZNOMĀTĀJAM, viens - NOMNIEKAM.

10. Šim pārjaunojuma līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienota 2013.gada 12.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1093 kopija uz 5 (piecām) lapām.

11. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds ,

Dzim.*** ,

Adrese

____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF