Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 186

protokols Nr. 6, 102. punkts

Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jomas iela 2619, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2619 ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 30.novembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000193726.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2011.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.200 “Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Majori 2619 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas”” starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas” 2011.gada 9.maijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/413 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā (turpmāk – zemesgabals) daļas 177 m2 platībā nomu līdz 2016.gada 12.martam, tirdzniecības organizēšanai.

Pamatojoties uz Domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.80 “Par grozījumiem 2011.gada 9.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413 (Jomas iela 2619, Jūrmalā)” starp Domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas” 2016.gada 10.martā noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/251 par zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā daļas 177 m2 platībā Līguma pagarināšanu līdz 2017.gada 11.martam, ar nosacījumu, j a līdz minētajam termiņam tiek izdarīta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi zemesgabalos Jomas ielā 43 un Pilsoņu ielā 14/16, Jūrmalā, Līgums tiek izbeigts viena mēneša laikā, pēc atzīmes izdarīšanas.

2017.gada 3.martā Domē saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas” (turpmāk – nomnieks) iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-37/2538) ar lūgumu pagarināt zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā, daļas 177 m2 platībā nomas līgumu tirdzniecības organizēšanai.

Uz iznomātā zemesgabala atrodas nomnieka īpašumā esoši tirdzniecības kioski, kas uz zemesgabala izvietoti jau no 2009.gada, un kļuvuši par Jūrmalas pilsētas kultūras neatņemamu sastāvdaļu, kā arī Iesniedzējs rūpējas un nodrošina pārdodamo kvalitatīvu suvenīru tirdzniecību, kas sekmē tradicionālo kultūras vērtību pozicionēšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā un Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju un viesu interešu apmierināšanu. Gadu gaitā nomnieka tirdzniecības kioski kļuvuši par neatņemamu Jomas ielas sastāvdaļu.

Zemesgabals Jomas iela 2619, Jūrmalā, robežojas ar privātīpašumā esošo zemesgabalu Jomas iela 43, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2707, ar kopējo platību 1589 m2. Uz zemesgabala atradās degusi dzīvojamā māja, kurai Domes Būvvalde 2010.gada 26.novembrī akceptējusi dzīvojamās mājas konservācijas projektu. Saskaņā ar Domes rīcībā esošo informāciju zemesgabalā Jomas iela 43, Jūrmalā, paredzēta būvniecība.

Izvērtējot lietderības apsvērumus, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija secinājusi, ka nav lietderīgi rīkot zemesgabala nomas tiesību izsoli, jo tuvākajā laikā paredzama būvniecības darbu uzsākšana blakus esošajos zemesgabalos Jomas ielā 43 un Pilsoņu ielā 14/16, Jūrmalā, kas var būtiski ietekmēt iznomājamā zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā, daļas izmantošanas iespējas. Zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā, daļas nomas maksas izsoles norises laiks un līguma noslēgšanas laiks var sakrist ar būvniecības darbu uzsākšanu zemesgabalos Jomas ielā 43 un Pilsoņu ielā 14/16, Jūrmalā, un līdz ar to nebūs iespējas noslēgt nomas līgumu. Izsoles rīkošana prasītu papildu laiku, kurā pašvaldība nesaņemtu nomas maksu un pašvaldības laiks un līdzekļi tiktu iztērēti nelietderīgi. Līdz ar to slēdzams tikai īstermiņa nomas līgums (ne garāks par vienu gadu), jo nav iespējams precīzi noteikt zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā, daļas lietošanas termiņu. Tas, savukārt, var atturēt jebkuru citu iespējamo lietotāju ieguldīt līdzekļus jebkādu būvju izvietošanai. Būvniecība zemesgabala pieguļošajā teritorijā būtiski ietekmēs nomas nosacījumus, kas šobrīd nav definējami vidējā vai ilgākā termiņā. Savukārt esošais nomnieks ir izpildījis nomas līguma noteikumus un var turpināt izmantot jau izvietotās būves, līdz ar ko viņam nav nepieciešami papildu ieguldījumi. Šādā situācijā lietderīgākais risinājums ir esošā nomas līguma pagarināšana. Ņemot vērā arī to, ka būvniecība blakus esošajā zemesgabalā Jomas ielā 43, Jūrmalā, vēl nav uzsākta, teritorija norobežota ar dēļu žogu, Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija 2017.gada 14.marta sēdē (protokols Nr.8-2-3/3) izvērtējot lietderības apsvērumus, atbalstīja īstermiņa nomas līguma noslēgšanu un nolēma pagarināt 2011.gada 9.maija Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/413 uz vienu gadu, bet ne ilgāk, kā tiek uzsākti būvniecības darbi zemesgabalā Jomas ielā 43 un Pilsoņu ielā 14/16, Jūrmalā un izdarīta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā, daļa 177 m2 platībā tiek izmantota komercdarbības pakalpojumu sniegšanai, līdz ar to, atbilstoši Domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 7.punktam, nomas maksa noteikta 6% apmērā no zemes kadastrālā vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve.

Ņemot vērā iepriekš minēto Domes ieskatā Līguma termiņš pagarināms no 2017.gada 11.marta.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas” iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2017.gada 14.marta sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.8-2-3/3), Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. No 2017.gada 11.marta pagarināt 2011.gada 9.maija Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/413, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas”, reģistrācijas Nr.40003836596, par zemesgabala Jomas iela 2619, Jūrmalā, daļas 177 m2 platībā nomu līdz 2018.gada 11.martam, tirdzniecības organizēšanai. J a līdz minētajam termiņam tiek izdarīta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi zemesgabalos Jomas ielā 43 un Pilsoņu ielā 14/16, Jūrmalā, Līgums tiek izbeigts viena mēneša laikā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.186

(protokols Nr.6, 102.punkts)

Vienošanās Nr. ______________

par grozījumiem 2011.gada 9.maija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/413

Jūrmalā, 2017.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas”, reģistrācijas Nr.40003836596, (turpmāk – NOMNIEKS), tās valdes locekles Agates Kreicbergas personā, no otras puses,

pamatojoties uz savstarpēji 2011.gada 9.maijā noslēgto Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 (turpmāk – Līgums) 5.1.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.____ “Par 2 011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu ”, vienojas par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā :

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. Līgums noslēgts līdz 2018.gada 11.martam. Ja līdz minētajam termiņam tiek izdarīta atzīme par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi zemesgabalos Jomas ielā 43 un Pilsoņu ielā 14/16, Jūrmalā, Līgums tiek izbeigts viena mēneša laikā.”

2. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu – Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmuma Nr.____ “Par 2011.gada 9.maija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/413 pagarināšanu ” noraksts uz __ lapas , 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA, otrs eksemplārs NOMNIEKA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas”

Reģistrācijas Nr.40003836596,

Opernieku iela 3, Lielvārde, LV - 5070

___________________

R.Sproģe

______________________________

A.Kreicberga


Lejupielāde: DOC un PDF