Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 188

protokols Nr. 6, 104. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala)
Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabals Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0179, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 0080 166, kopējā platība 360 m2 (turpmāk - zemesgabals). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu 2014.gada 28.janvārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529690.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot ķīmiskās aizsardzības noteikumus; zemes vienības daļa atrodas plūdu riska teritorijā – tā ir noteikta atbilstoši pētījumā “Applūduma riska izpēte un prognozēšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta “Lielupe” un rekomendāciju izstrāde plūdu riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai” noteiktajai applūstošajai teritorijai ar 1% varbūtību tuvās nākotnes scenārijā (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 21.oktobra izziņa Nr.14-2/100). Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 14.jūnija lēmumu Nr.110 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 0166” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikto, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” zemesgabals iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (Domes lēmuma 1.pielikums 1.kārtas 4.punkts). Konkrētajā gadījumā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā zemesgabalu 360 m2 platībā.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktā noteikto zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves platību un kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 21.oktobra izziņa Nr.14-2/100).

Zemesgabals atrodas blakus pašvaldības īpašumā esošam zemes starpgabalam Dzintari 0165, Jūrmalā un piekļaujas pašvaldībai piekritīgam zemesgabalam – ielai bez adreses ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7510 un Apiņu ielai ar kadastra Nr.1300 008 007, robežojas ar zemesgabalu Apiņu ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7803, uz kuru īpašuma tiesības 2011.gada 2.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3482 nostiprinātas Vārds Uzvārds.

Šajā gadījumā, ievērojot to, ka zemesgabals robežojas ar vienu privātīpašumā esošo zemesgabalu Apiņu ielā 5A, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam pieguļošā nekustamā īpašuma Apiņu ielā 5A, Jūrmalā, īpašniece Vārds Uzvārds. Zemesgabals (zemes starpgabals) atsavināms saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Nekustamā īpašuma Apiņu ielā 5A Jūrmalā, īpašniece atbilst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajam personu lokam.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta piektajā daļā minēto, institūcija, kas organizē atsavināšanu, nosūta atsavināšanas paziņojumu 4.panta ceturtajā daļā minētām personām. Atsavināšanas likuma 37.panta sestajā daļā noteikts, ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām. Atsavināšanas likuma 37.panta septītā daļā noteikts, ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu.

Zemesgabala (zemes starpgabala) vērtības (EUR):

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība

2017.gada 10.februārī

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība 2017.gada 21.februārī

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

7900

(21,94 EUR/1 m2)

9220

(25,61 EUR/1 m2)

5634,56

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 6.marta sēdē (protokola Nr.8.2-58/7), ņemot vērā, ka sertificēta vērtētāja zemesgabala tirgus vērtība ir pazemināta, jo uz zemesgabala (zemes starpgabala) atrodas novadgrāvis, noteikta zemāka par VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību uz 2017.gada 1.janvāri, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgabalu atsavina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, nolēma zemesgabala nosacīto cenu noteikt saskaņā ar VZD noteikto zemesgabala kadastrālo vērtību - 9220 EUR apmērā, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, un to piedāvāt zemesgabala Apiņu ielā 5A, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 7803, īpašniecei.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro daļu, 37. panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 6.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/7) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0179, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 080 166, kopējā platība 360 m2 .

2. Noteikt zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, nosacīto cenu 9220 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro) apmērā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt Vārds Uzvārds kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) ar piedāvājumu viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt visu pirkuma maksas samaksu.

4. Ja Vārds Uzvārds likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu (2. pielikums).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.188

(protokols Nr.6, 104.punkts)

Zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 008 0179,

 (turpmāk – Objekts)

 

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Dzintari 0166, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

1300 008 0179

1300 008 0166

1.3.

Objekta sastāvs

Zemes starpgabals 360 m2  platībā

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2014.gada 28.janvārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529690.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu ”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Starpgabalam pieguļošā nekustamā īpašuma Apiņu ielā 5A, Jūrmalā, īpašniece

Vārds Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesības nostiprinātas

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3482.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

9220 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

3.4.

Objekta pirkuma maksa

9220 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (Dome) ar 2017.gada ______ lēmumu Nr. ___“Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmis.

4.2. Nomniekam kā pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksu, kā arī Paziņojuma 6.punktā minētie dokumenti jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6.punktā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaita Objekta pirkuma maksu pilnā apmērā, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6.punktā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6.punktā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Persona maksā nomas maksu un citus maksājumus par Objektu.

4.8. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa Paziņojuma 3.4.apašpunktā minētajā apmērā.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par tālāko rīcību ar Objektu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma un nodošanas parakstīšanas Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 0166, Jūrmalā.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

7. Pielikumi

 1.pielikums – Apliecinājuma veidlapa.

Pielikums

Zemesgabala Dzintari 0166, Jūrmalā,

Atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu,

ka vēlos pirkt zemesgabalu (zemes starpgabalu):

____________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

___________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma nodrošināšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.188

(protokols Nr.6, 104.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS par nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0179, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 0166, kopējā platība 360 m2 (turpmāk – Objekts) pārdošanu tiek noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0166, Jūrmalā, atsavināšanu”.

1.2. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM nostiprinātas 2014.gada 28.janvārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529690.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta noteiktās tiesības, proti, publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst minētā likuma 4.panta ceturtās daļa 1.punktā minētā persona.

1.4. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Apiņu ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7803, nostiprinātas PIRCĒJAM 2011.gada 2.martā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3482.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0179, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 0166, kopējā platība 360 m2.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai, kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2017.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas - pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS sešu mēnešu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas, iesniedz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ja nokavēts LĪGUMA 5.3.punktā noteiktais termiņš dokumentu iesniegšanai zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai, PIRCĒJS maksā līgumsodu 1 apmērā no pirkuma cenas par katru nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 no pirkuma maksas. Līgumsoda maksāšanas pienākums rodas nākamajā dienā pēc Līguma 5.3.punktā minētā termiņa izbeigšanās.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sagatavots uz _ (___) lapām un pielikumu uz 1 (vienas) lapas, kopā uz _ (______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

__________

PIRCĒJS

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā īpašumā zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 0166, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 0179, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 0166, kopējā platība 360 m2.

No šī akta parakstīšanas brīža ___________________, personas kods ___________, ir atbildīga par zemes starpgabala Dzintari 0166, Jūrmalā, apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________________, personas kods_________, apliecina, ka tai ir zināma zemesgabala atrašanās vieta un par to pretenziju nav.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

____________________

PIEŅEM

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Lejupielāde: DOC un PDF