Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 189

protokols Nr. 6, 105. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala)
Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabals (zemes starpgabals) Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7816, kopējā platība 371 m2 (turpmāk - zemesgabals). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu 2014.gada 29.janvārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529691.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 14.jūnija lēmumu Nr.112 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 7816” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals.

Zemesgabals atrodas blakus pašvaldības īpašumā esošam zemes starpgabalam Dzintari 0165, Jūrmalā; piekļaujas pašvaldībai piekritīgam zemesgabalam – ielai bez adreses ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7510 un robežojas ar zemesgabalu Apiņu ielā 5, Jūrmalā, 1300 008 7805, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas 2012.gada 16.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3771 Vārds Uzvārds.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2012.gada 1.novembrī noslēdza zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/926 ar Vārds Uzvārds par zemesgabala iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai, bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībām uz laiku līdz 2017.gada 1.novembrim. Ar 2014.gada 24.septembra Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/1228 ar Vārds Uzvārds precizēta iznomātā zemesgabala platība.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; ievērot ķīmiskās aizsardzības noteikumus; zemes vienības daļa atrodas plūdu riska teritorijā – tā ir noteikta atbilstoši pētījumā “Applūduma riska izpēte un prognozēšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta “Lielupe” un rekomendāciju izstrāde plūdu riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai” noteiktajai applūstošajai teritorijai ar 1% varbūtību tuvās nākotnes scenārijā (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 24.oktobra izziņa Nr.14-2/106).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 1.panta 11.punktā noteikto zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves platību.

Zemesgabals ar Domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (Domes lēmuma 1.pielikums 1.kārtas 5.punkts), jo nav nepieciešams to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai un konkrētajā gadījumā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā zemes starpgabalu 371 m2 platībā.

Atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Ievērojot Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu – zemes starpgabalu drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam pieguļošā zemesgabala Apiņu ielā 5, Jūrmalā, īpašniece Vārds Uzvārds. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta noteikto, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona.

Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta piektajā daļa minēto, institūcija, kas organizē atsavināšanu, nosūta atsavināšanas paziņojumu 4.panta ceturtajā daļā minētām personām. Atsavināšanas likuma 37.panta sestajā daļā noteikts, ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm personām. Atsavināšanas likuma 37.panta septītā daļā noteikts, ja persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nenoslēdz pirkuma līgumu, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija var atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai vai lemj par atsavināšanas veida maiņu.

Zemesgabala (zemes starpgabala) vērtības (EUR):

SIA “ANNO” noteiktā tirgus vērtība 2017.gada 10.februārī

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība 2017.gada 21.februārī

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

9600

(25,88 EUR/1 m2)

9501

(25,61 EUR/1 m2)

5806,75

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 6.marta sēdē nolēma (protokola Nr.8.2-58/7) zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816 , Jūrmalā, nosacīto cenu noteikt saskaņā ar sertificēta vērtētāja - SIA “ANNO” novērtējumu 9600 EUR apmērā, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu zemesgabala Apiņu ielā 5, Jūrmalā, 1300 008 7805, īpašniecei.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 6.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/7) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7816, kopējā platība 371 m2 .

2. Noteikt zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, nosacīto cenu 9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro) apmērā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt Vārds Uzvārds kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsavināšanas paziņojumu (1.pielikums) ar piedāvājumu viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi par atsavināšanu un veikt visu pirkuma maksas samaksu.

4. Ja Vārds Uzvārds likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu lēmuma 2.punktā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu (2. pielikums).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.189

(protokols Nr.6, 105.punkts)

Zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā,

kadastra Nr. 1300 008 7816,

 (turpmāk – Objekts)

 

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Dzintari 7816, Jūrmala

1.2.

Kadastra numurs

1300 008 7816

1.3.

Objekta sastāvs

Zemes starpgabals 371 m2  platībā

1.4.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2014.gada 29.janvārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529691.

1.5.

Objekta apgrūtinājumi

Nav

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nomnieks

Vārds Uzvārds  

2.2.

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums/termiņš/

2012.gada 1.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/926 par zemesgabala iznomāšanu teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai, bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībām uz laiku līdz 2017.gada 1.novembrim. Ar 2014.gada 24.septembra Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/1228 ar Vārds Uzvārds precizēta iznomātā zemesgabala platība.

2.3.

Īpašuma tiesības nostiprinātas

2012.gada 16.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3771.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta cena

9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pirkuma maksa ar tūlītēju samaksu

3.4.

Objekta pirkuma maksa

9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ar 2017.gada ______ lēmumu Nr. ___“Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai. Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad pirmpirkuma tiesīgā persona ar savu parakstu apliecinājis, ka šo Paziņojumu saņēmis.

4.2. Nomniekam kā pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona) rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma 1.pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un Objekta pirkuma maksas samaksu, kā arī Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaita Objekta pirkuma maksu pilnā apmērā, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma 1.pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 2.pielikumā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 2.pielikumā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4. apakšpunktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim Persona maksā nomas maksu un citus maksājumus par Objektu.

4.8. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa Paziņojuma 3.4.apašpunktā minētajā apmērā.

4.9. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Personai turpinās zemes nomas līgums.

4.10. Ja Persona viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, tai turpinās zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Pēc Objekta pirkuma līguma un nodošanas parakstīšanas Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 7816, Jūrmalā.

6. Pielikumi

6.1. 1.pielikums – Apliecinājuma veidlapa.

6.2. 2.pielikums– Jūrmalas pilsētas domei iesniedzamo dokumentu saraksts.


1.pielikums

Zemesgabala Dzintari 7816, Jūrmalā,

Atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu,

ka vēlos pirkt zemesgabalu (zemes strapgabalu):

____________________________________________________________________

(adrese, kadastra Nr.)

___________________________________________________________________

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Ar šo es apliecinu, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un LR normatīviem aktiem atļauju Jūrmalas pilsētas domei (adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015) kā sistēmas pārzinim apstrādāt manus personas datus ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

20___. gada ____.________________________


2.pielikums

Zemesgabala Dzintari 7816, Jūrmalā,

Atsavināšanas paziņojumam

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

1. Ja personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu);

2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.apakšpunktā norādītā maksājuma samaksu.

Prasības iesniedzamajiem dokumentiem:

1. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt oriģināliem, izņemot tos, kas minēti 2.pielikuma 1.punktā;

2. Visiem dokumentiem, ko Persona iesniedz Domē, jābūt to personu parakstītiem, kas ir pilnvaroti to darīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, statūtiem, līgumiem;

3. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.189

(protokols Nr.6, 105.punkts)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, personas kods _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS par nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7816, kopējā platība 371 m2 (turpmāk – OBJEKTS) pārdošanu tiek noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _______ lēmumu Nr. ___ “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 7816, Jūrmalā, atsavināšanu”.

1.2. Īpašuma tiesības PĀRDEVĒJAM nostiprinātas 2014.gada 29.janvārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529691.

1.3. PUSES apliecina, ka PIRCĒJS izmanto Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 44.panta astotās daļas 1.puntā noteiktās tiesības, proti, zemes starpgabalu drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.

1.4. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Apiņu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7805, nostiprinātas PIRCĒJAM 2012.gada 16.augustā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3771.

1.5. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada _________ ar reģistrācijas Nr._______________.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7816, kopējā platība 371 m2.

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai, kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2017.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. sešu mēnešu laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas - pieņemšanas akta (1.pielikums) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS sešu mēnešu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas, iesniedz Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ja nokavēts LĪGUMA 5.3.punktā noteiktais termiņš dokumentu iesniegšanai zemesgrāmatā īpašuma tiesību nostiprināšanai, PIRCĒJS maksā līgumsodu 1 apmērā no pirkuma cenas par katru nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas. Līgumsoda maksāšanas pienākums rodas nākamajā dienā pēc Līguma 5.3.punktā minētā termiņa izbeigšanās.

5.5. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. Ar LĪGUMA parakstīšanas dienu tiek izbeigts 2012.gada 1.novembrī starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU noslēgtais zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/926.

7.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.5. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.6. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.7. LĪGUMS ir sagatavots uz 3 (trīs) lapām un pielikumu uz 1 (vienas) lapas, kopā uz 4 (četrām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

__________

PIRCĒJS

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Pielikums

2017.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, nodod un

____________, personas kods ____________, deklarētā adrese: ____________, pārņem savā īpašumā zemesgabalu (zemes starpgabalu) Dzintari 7816, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 7816, kopējā platība 371 m2.

No šī akta parakstīšanas brīža ___________________, personas kods ___________, ir atbildīga par zemes starpgabala Dzintari 7816, Jūrmalā, apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________________, personas kods_________, apliecina, ka tai ir zināma zemesgabala atrašanās vieta un par to pretenziju nav.


NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Reģistrācijas Nr.90000056357

____________________

PIEŅEM

____________

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Lejupielāde: DOC un PDF