Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 191

protokols Nr. 6, 107. punkts

Par zemesgabala (zemes starpgabala)
Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder zemesgabals Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123 , kopējā platība 570 m2 (turpmāk - zemesgabals). Īpašuma tiesības uz zemesgabalu 2015.gada 17.jūnijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545778.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2015.gada 6.februāra lēmumu Nr.4 “Par zemesgabala izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu Kauguri 0123, Jūrmalā” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemes starpgabals Kauguri 0123, Jūrmalā.

Zemesgabals pieguļ vairākiem zemesgabaliem - Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošam zemesgabalam Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0125, un Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam bez adreses ar kadastra Nr. 1300 020 0124. Kā arī zemesgabals pieguļ privātpersonu īpašumā esošiem nekustamiem īpašumiem Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, kura īpašnieks ir Vārds Uzvārds un Dambja ielā 25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4916, kura īpašnieks ir Vārds Uzvārds.

Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Zemesgabals saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Domes) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15). Zemesgabalam noteiktie apgrūtinājumi: zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā un ievērot ķīmiskās aizsardzības noteikumus (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 21.oktobra izziņa Nr.14-2/103).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 1.panta 11.punktā noteikto zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves platību, kā arī zemes starpgabalam nav nodrošināts pieslēgums koplietošanas ielai (ceļam).

Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un konkrētajā gadījumā Domei nav lietderīgi saglabāt zemes starpgabalu pašvaldības īpašumā.

Domē saņemts zemes starpgabalam blakus esošā nekustamā īpašuma Dambja iela 25, kadastra Nr.1300 020 4916, īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts ar lietas Nr.1.1-39/256-G) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes starpgabalu. Vārds Uzvārds s askaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu kā zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks ir tiesīgs ierosināt zemes starpgabala, kas pieguļ viņa zemei, atsavināšanu.

Ievērojot Atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu – zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabala atsavināšanu var izmantot divas personas. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās abas iepriekš minētās personas, tiek rīkota izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija pieņem lēmumu par izsoles nerīkošanu un pirkuma līguma slēgšanu ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu. Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Zemesgabala (zemes starpgabala) vērtības (EUR):

SIA “Grant Thornton Baltic” noteiktā tirgus vērtība 2016.gada 1.decembrī

VZD kadastrālā vērtība 2017.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība (Domes Centralizētās grāmatvedības dati) 2017.gada 1.janvārī

8000

8757

405

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2017.gada 23.janvāra sēdē nolēma (protokola Nr.8.2-58/1), pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 30.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemesgabalu atsavina par cenu, kas nav mazāka par zemes kadastrālo vērtību, zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, nosacīto cenu noteikt saskaņā ar VZD noteikto zemes kadastrālo vērtību 2017.gada 1.janvārī – 8757 EUR apmērā. Izsoles soli noteikt 613 EUR apmērā, noapaļojot līdz veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu noteikt 140 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta otro daļu, 10.panta otro daļu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2017.gada 23.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/1) un, ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 1.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē starp pirmpirkuma tiesīgajām personām Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu ( zemes starpgabalu) Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123 , kopējā platība 570 m2 un apstiprināt:

1.1. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 8757 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro) apmērā;

1.2. izsoles soli 613 EUR (seši simti trīspadsmit euro) apmērā;

1.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

2. Apstiprināt zemesgabala ( zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, izsoles starp pirmpirkuma tiesīgajām personām noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu ( zemes starpgabalu) Kauguri 0123, Jūrmalā, var realizēt zemes starpgabalam pieguļošo nekustamo īpašumu Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, un Dambja ielā 25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4916, īpašnieki.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par ( zemes starpgabalu) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu.

5. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās abas šī lēmuma 3.punktā minētās personas, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija rīko izsoli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām saskaņā ar šī lēmuma 2.punktā apstiprinātiem izsoles noteikumiem.

6. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija izsoli nerīko. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa organizē Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanu ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu par nosacīto cenu, pēc nosacītās cenas samaksas pilnā apmērā.

7. Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā nepiesakās neviena no pirmpirkuma tiesīgām personām, Jūrmalas pilsētas dome lemj par turpmāko rīcību ar zemesgabalu ( zemes starpgabalu) Kauguri 0123, Jūrmalā.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.191

(protokols Nr.6, 107.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma – zemesgabala (zemes starpgabala)

 Kauguri 0123, Jūrmalā,

izsoles starp pirmpirkuma tiesīgajām personām noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123 , kopējā platība 570 m2 (turpmāk – Objekts) izsoles starp pirmpirkuma tiesīgajām personām noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko Objekta izsoli starp pirmpirkuma tiesīgajām personām ar augšupejošu soli pircēja noteikšanai saskaņā ar Civillikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

1.2.  Ziņas par Objektu:

1.2.1. adrese – Kauguri 0123, Jūrmala;

1.2.2. kadastra numurs – 1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123;

1.2.3. objekts sastāv no zemes starpgabala, kopējā platība 570 m2;

1.2.4. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas 2015.gada 17.jūnijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000545778;

1.2.5. Objekta apgrūtinājumi:

1.2.5.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.2.5.2. ievērot ķīmiskās aizsargjoslas noteikumus.

1.3. Izsolē pārdodamais Objekts ir zemes starpgabals, kas pieguļ vairākiem zemesgabaliem, un pirmpirkuma tiesības uz Objektu var realizēt Objektam pieguļošā nekustamā īpašuma Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, īpašnieks Vārds Uzvārds un nekustamā īpašuma Dambja ielā 25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4916, īpašnieks Vārds Uzvārds.

1.4. Objekta izsoles sākumcena (turpmāk – sākumcena) ir 8757 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro) apmērā.

1.5. Objekta izsoles reģistrācijas maksa ir 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) apmērā.

1.6. Objekta atsavināšanas veids ir pārdošana mutiskā izsolē ar tūlītēju samaksu.

1.7. Objekta pārdošanu izsolē organizē Jūrmalas pilsētas dome. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles dienas publicē sludinājumu par pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikšanās termiņu un izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv .

1.8. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja Noteikumu 1.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās abas pirmpirkuma tiesīgās personas notiek izsole starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, Objekta izsole notiks Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

2.2. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem rīko Jūrmalas pilsētas pašvaldības izveidota Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija).

2.3. Ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās tikai viena pirmpirkuma tiesīgā persona, Komisija izsoli nerīko un ar šo pirmpirkuma tiesīgo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pretendentam personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību sludinājumā noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt Objektam pieguļošā nekustamā īpašuma Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, īpašnieks un nekustamā īpašuma Dambja ielā 25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4916, īpašnieks.

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu ar tūlītēju samaksu;

3.3.2. saskaņā ar Noteikumu 3.8.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.3. saskaņā ar Noteikumu 3.8.apakšpunktu izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.4. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.4.1. beidzies pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.4.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.5. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.6. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domē iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.7. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem.

3.8. Izsoles pretendentiem līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikšanās termiņam jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.8.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 875,70 EUR (astoņi simti septiņdesmit pieci eiro un 70 euro centi) apmērā, norādot maksājuma mērķi „Zemes starpgabala Kauguri 0123, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.8.2. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit eiro) apmērā norādot maksājuma mērķi „Zemes starpgabala Kauguri 0123, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”.

3.9. Noteikumu 3.8.apakšpunktā noteiktā izsoles reģistrācijas maksa un noteiktais Objekta nodrošinājums uzskatāms par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 3.8.apakšpunktā norādītajā bankas norēķinu kontā līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikšanās termiņam.

3.10. Komisija apstiprina to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, proti, tās ir iesniegušas Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” norādītajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 3.8.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un noteikto Objekta nodrošinājumu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.11. Izsoles dalībnieku sarakstu (turpmāk – Dalībnieku saraksts) sastāda Komisija. Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī norāda ziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikumu, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.12. Izsoles Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ieraksta šādas ziņas:

3.12.1. Dalībnieka reģistrācijas numuru;

3.12.2. Dalībnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu;

3.12.3. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.12.4. iemaksātās izsoles reģistrācijas maksas un Objekta nodrošinājuma apmēru;

3.12.5. izsolāmā Objekta nosaukumu;

3.12.6. izsoles vietu un laiku;

3.12.7. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas vietu un datumu;

un to paraksta izsoles vadītājs, norādot savu amatu un vārdu un uzvārdu.

3.13. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas žurnālu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku, kas ir ieradies uz izsoli:

3.13.1. izsolāmo Objektu;

3.13.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.13.3. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.4. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.5. Dalībnieka adresi.

3.14. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numurus piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki Jūrmalas pilsētas domē iesnieguši rakstisku pieteikumu par Objekta pirkšanu.

3.15. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt Objekta pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.

3.16. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

3.17. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta dokumentiem, kuri raksturo Objektu, un ir Jūrmalas pilsētas domes rīcībā, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Objektu.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole notiek, ja ir reģistrējušies visi izsoles pretendenti un tās norisē piedalās vairāk ne mazāk kā puse no Komisijas sastāva. Izsoli vada Komisijas vadītājs vai tā nozīmēta persona.

4.2. Pirms izsoles atklāšanas Dalībnieks uzrāda Dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.3. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, pēc tam tiek izsniegta Dalībnieka solīšanas karte ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas apliecību numuru secībai.

4.4. Izsoles laikā filmēt un fotografēt, kā arī veikt skaņu ierakstus bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.5. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.6. Dalībnieki pirms izsoles paraksta Noteikumus.

4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana.

4.9. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tad izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

4.10. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

4.11. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsole atzīstama par nenotikušu.

4.12. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nosauc pārdodamā Objekta adresi un īpašuma sastāvu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.13. Izsoles solis noteikts – 613 EUR (seši simti trīspadsmit euro) apmērā.  Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.

4.14. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 4.13.apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Objekta īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.15. Dalībnieku solītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un tās tiek ierakstītas izsoles protokolā, kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.16. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.17. Ja visi Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem nepiedāvā solīt, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts priekšpēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar savu parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.18. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Objekts ir pārdots Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš atteicies pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20. apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles protokolu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.23. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izrakstu no izsoles protokola, kurā norādīta Objekta nosolītās cenas un Noteikumu 3.8. apakšpunktā samaksātā Objekta nodrošinājuma starpība, un tās apmaksas termiņš. Izrakstu no protokola apliecina Komisija.

4.24. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Jūrmalas pilsētas domes noteiktā laikā, kas tiek rakstiski paziņots Dalībniekiem vismaz trīs darba dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Jūrmalas pilsētas dome Objekta izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

5.2. Objekta izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Objekta izsoles.

5.4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanas uzaicina Izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.5. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētājam ir jāparaksta trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Jūrmalas pilsētas dome par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Objektu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.7. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu, Jūrmalas pilsētas dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs) un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.9. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta trīsdesmit dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes uzaicinājuma saņemšanas noslēgt pirkuma līgumu.

5.10. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu Noteikumu 5.5.apakšpunktā paredzētajā termiņā, uzskatāms, ka Jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas dome lemj par turpmāko rīcību ar Objektu.

5.11. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu (1.pielikums).

6. Maksājumu veikšana

6.1. Dalībniekam, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju Objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāiemaksā divu nedēļu laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunajam izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” ar mērķi „Zemes starpgabala Kauguri 0123, Jūrmalā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts Objekta pirkuma maksā.

6.2. Izsoles uzvarētājam vai Jaunajam izsoles uzvarētājam jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domei par Noteikumu 6.1.apakšpunktā veiktās Objekta pirkuma maksas samaksu divu darba dienu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par Objekta pirkuma maksas samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Noteikumu 6.1.apakšpunktā norādītajā kontā ir saņemts Objekta pirkuma maksas maksājums.

6.4. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs, nokavējot Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu vai Noteikumu 5.5. un 5.9. apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

6.5. Izsoles Dalībniekam, kurš nav atzīts par Izsoles uzvarētāju, Objekta nodrošinājumu atmaksā, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu, pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas, izņemot Noteikumos noteiktajos gadījumos.

6.6.  Izsoles reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

7. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

7.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. ja tās norisē piedalās mazāk kā puse no Komisijas sastāva;

7.1.2. ja noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles Dalībniekiem;

7.1.3. neviens izsoles Dalībnieks nav pārsolījis izsoles Sākumcenu;

7.1.4. izsoles Dalībnieks, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, neveic Objekta pirkuma maksas samaksu Noteikumu 6.1.apakšpunktā vai 6.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā;

7.1.5. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs neparaksta Objekta pirkuma līgumu saskaņā ar Noteikumu 5.5. un 5.9. apakšpunktu.

7.2. Objekta izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

7.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos Noteikumus;

7.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

7.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.4. izsolē starp izsoles Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai gaitu;

7.2.5. par izsoles Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

7.2.6. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

7.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi Objekta izsoles rezultātus;

7.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

7.3. Pretenzijas par 7.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot Noteikumu 7.2.7. un 7.2.8.apakšpunktu) Dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz Komisijai, pievienojot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Komisija četru nedēļu laikā pēc Objekta izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par Objekta izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

7.4. Konstatējot Noteikumu 7.2.apakšpunktā minētos pārkāpumus, Komisija pēc savas iniciatīvas var ierosināt Jūrmalas pilsētas domei atzīt izsoli par spēkā neesošu.

7.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome un vienas nedēļas laikā paziņo par to Dalībniekiem. Šajā punktā minēto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

7.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Objekta izsolē vai starp Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai Objekta izsoles gaitu, tad attiecīgajiem izsoles Dalībniekiem neatmaksā Objekta nodrošinājumu.

7.7. Ja tiek konstatēts, ka par Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopircis Dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties Objekta izsolē, Komisija lemj par Objekta nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

8. Citi noteikumi

8.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs iegūst ar pirkuma līguma un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma līguma parakstīšanas brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

8.2. Jūrmalas pilsētas dome nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jūrmalas pilsētas domes.

Pielikumā: Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts ar tūlītēju samaksu uz 4 lpp.


Pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

Nekustamā īpašuma –

zemesgabala Kauguri 0123, Jūrmalā,

izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

ar tūlītēju samaksu

Jūrmalā, 2017.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS noslēgts, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, atsavināšanu“ saskaņā ar kuru tiek pārdots nekustamais īpašums - zemesgabals (zemes starpgabals Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123, kopējā platība 570 m2 (turpmāk – OBJEKTS) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ______ lēmumu Nr._____ “____________________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2015.gada 17.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1100000545778;

1.3. PIRCĒJA pieteikums par piedalīšanos OBJEKTA izsolē saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – nekustamo īpašumu - zemesgabalu (zemes starpgabalu) Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123, kopējā platība 570 m2.

  1. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus .

4.2. a r LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

4.4. PircējAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM ar LĪGUMA un nodošanas - pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas brīdi.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sagatavots uz __ (_______) lapām un pielikumu nodošanas – pieņemšanas aktu uz _____(vienas) lapas, kopā uz __(____) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam , viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________;

__________________________

PIRCĒJS

____________

____________,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________


Pielikums

2017. gada _____________

Nekustamā īpašuma – zemesgabala

Kauguri 0123, Jūrmalā,

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada ____________ lēmumu Nr.____ “____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2017.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma – zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123, kopējā platība 570 m2, pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pieņem

 savā īpašumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu (zemes starpgabalu) Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0126, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 0123, kopējā platība 570 m2.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka viņam zināms nekustamā īpašuma - zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0123, Jūrmalā, stāvoklis un novietojums dabā un par to pretenziju nav.

NODOD

Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētāja

Rita Sproģe

____________

(paraksts)

PIEŅEM

____________

____________

____________

____________

(paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF