Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 192

protokols Nr. 6, 108. punkts

Par 2009.gada 8.janvara Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Bažciems 0605, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 022 0605, 154063 m2 platība ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 6.septembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143041.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.994 ”Par zemesgabala Jūrmalā, Bažciems 0605 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Kondo”” starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KONDO” (turpmāk – Nomnieks) 2009.gada 8.janvarī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/17 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Bažciems 0605, Jūrmalā, daļas 2017 m2 platībā nomu līdz 2023.gada 13.novembrim sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu un pludmales, sporta inventāra nomas pakalpojumu sniegšanai.

Līguma 3.6.apakšpunkts nosaka, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

2016.gada 28.jūnijā stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi).

Ņemot vērā to, ka zemesgabala Bažciems 0605, Jūrmalā, daļa tika nomāta, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu un pludmales, sporta inventāra nomas pakalpojumu sniegšanai, zemesgabala lietošanas mērķis nomas rezultātā ir komercdarbības objektu apbūve, atbilstoši Noteikumu 10.punktam nomas maksa tika noteikta 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība 2016.gada 5.oktobrī nosūtīja Nomniekam rēķinu Nr.3833, kurā tika veikts pārrēķins zemes nomas maksai par periodu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim 818.06 EUR apmērā. Iepriekš minētais rēķins līdz 2016.gada 8.decembrim netika apmaksāts, zemes nomas maksas parāds uz 2016.gada 8.decembri – 881.46 EUR.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdē (protokols Nr.8-2-4/26) tika pieņemts lēmums piedāvāt Nomniekam izbeigt Līgumu pirms termiņa, atbilstoši līguma nosacījumiem, un Nomnieka piekrišanas gadījumā sagatavot domes lēmuma projektu par nomas maksas par laika periodu no 2016.gada 28.jūnija piemērošanu 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 13.decembrī nosūtīja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KONDO” vēstuli Nr.1.1-37/5834 ar aicinājumu izvērtēt iznomātā zemesgabala izmantošanas nepieciešamību un iespēju izbeigt zemesgabala Bažciems 0605, Jūrmalā, daļas nomas līgumu pirms termiņa atbilstoši Līguma nosacījumiem.

Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 13.februarī saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KONDO” iesniegums (reģistrēts ar Nr.1.1-37/182) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu.

Atbilstoši Līguma 5.3.punktam - Līgums var tikt lauzts pēc vienas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai pusei ne vēlāk kā mēnesi iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar Līguma laušanu, līdz ar to Līgums tiek izbeigts ar 2017.gada 13.martu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta pirmo daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.8-2-4/26), sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KONDO” 2017.gada 13.februara iesniegumu Nr.1.1-37/182, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt ar 2017.gada 13.martu starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KONDO” 2009.gada 8.janvarī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/17.

2. Noteikt nomas maksu par zemesgabala Bažciems 0605, Jūrmalā, daļas 2017 m2 platībā lietošanu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2017.gada 13.martam 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai veikt zemes nomas maksas pārrēķinu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc zemes nomas maksas samaksas, organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.192

(protokols Nr.6, 108.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par 2009.gada 8.janvara Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu

Jūrmalā 2017.gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KONDO”, reģistrācijas Nr.40003320603, (turpmāk – NOMNIEKS), valdes priekšsēdētajas Elenas Karabadzhakas personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abas kopā sauktas Puse/-es,

pamatojoties uz  starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU 2009.gada 8.janvari noslēgtā Zemes nomas līguma Nr. 1.1-16.3.1/17 par zemesgabala Bažciems 0605, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0605, daļas 2017 m2 platībā nomu 5.3. punktu un ņemot vēr ā NOMNIEKA 2017.gada 13.februāra iesniegumu Nr.1.1-37/182 un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.marta lēmumu Nr. ___ “Par 2009.gada 8.janvāra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu” savā starpā noslēdz šādu vienošanos:

1. Ar 2017.gada 13.martu izbeigt 2009.gada 8.janvarī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/17 par zemesgabala Bažciems 0605, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 022 0605, daļas nomu.

2. Puses, parakstot vienošanos, apliecina, ka tām uz vienošanās parakstīšanas brīdi, kā arī turpmāk nav, nebūs un netiks izvirzītas jebkura veida pretenzijas saistībā ar vienošanos.

3. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas un pielikumā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.marta lēmuma Nr. _____ “Par 2009.gada 8.janvara Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/17 izbeigšanu” no raksts uz __ (____) lapas, 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM . Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. Pušu rekvizīti un paraksti.

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KONDO”

Reģistrācijas Nr.40003320603

Skolas iela 48-4, Jūrmala, LV – 2016

____________________________

E.Karabadzhaka


Lejupielāde: DOC un PDF