Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 193

protokols Nr. 6, 109. punkts

Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 1005, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 1005, 1947 m2 platībā ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 4.oktobra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000511046.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.617 ”Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1005 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cinevilla”” starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Iznomātājs) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CINEVILLA” (turpmāk – Nomnieks) 2013.gada 25.novembrī tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/1129 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Dzintari 1005, Jūrmalā, nomu līdz 2025.gada 25.novembrim teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai, noteiktajā kartībā izstrādājot un saskaņojot teritorijas labiekārtojuma projektu.

Līguma 3.1.apakšpunkts nosaka, ka “Iznomātājs un Nomnieks vienojas līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksa tiek noteikta gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli”.

Līguma 3.6.apakšpunkts nosaka, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

2016.gada 28.jūnijā stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi).

Ņemot vērā to, ka zemesgabals Dzintari 1005, Jūrmalā, tika iznomāts kā papildus apsaimniekojamā teritorija pie nekustamā īpašuma Dzintaru prospekts 19, Jūrmalā, zemesgabala lietošanas mērķis nomas rezultātā noteikts pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. Atbilstoši Noteikumu 7.un 10.punktam nomas maksa tika noteikta 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908).

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība 2016.gada 19.oktobrī nosūtīja Nomniekam rēķinu Nr.4023, kurā tika veikts pārrēķins zemes nomas maksai par periodu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim 4099,98 EUR apmērā. Iepriekš minētais rēķins līdz 2016.gada 8.decembrim netika apmaksāts, zemes nomas maksas parāds uz 2016.gada 8.decembri – 4247,62 EUR.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdē (protokols Nr.8-2-4/26) tika pieņemts lēmums piedāvāt Nomniekam izbeigt Līgumu pirms termiņa, atbilstoši līguma nosacījumiem, un Nomnieka piekrišanas gadījumā sagatavot domes lēmuma projektu par nomas maksas par laika periodu no 2016.gada 28.jūnija piemērošanu 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 13.decembrī nosūtīja Nomniekam vēstuli Nr.1.1-37/5839 ar aicinājumu izvērtēt iznomātā zemesgabala izmantošanas nepieciešamību un iespēju izbeigt zemesgabala Dzintari 1005, Jūrmalā, nomas līgumu pirms termiņa atbilstoši Līguma nosacījumiem.

Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 24.februarī saņemts Nomnieka iesniegums (reģistrēts ar Nr.1.1-37/2228) ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu atbilstoši 5.2.punktam, kas paredz, ka Līgums var tikt izbeigts pēc Nomnieka iniciatīvas, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam vienu mēnesi iepriekš.

Ņemot vēra, ka ir saņemts Nomnieka iesniegums, zemes nomas maksa faktiski ir pieaugusi no 0,57 EUR/m2 līdz 56,91 EUR/m2 un to, ka apsekojot dabā konstatēts, ka Nomnieks iznomāto zemesgabalu faktiski neapsaimnieko, zemesgabala labiekārtošanas darbu projektu nav izstrādājis un iesniedzis Iznomātājam saskaņošanai, nav lietderīgi turpināt nomas attiecības un Līgums izbeidzams ar 2017.gada 24.martu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta pirmo daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-4/26), Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CINEVILLA” 2017.gada 24.februara iesniegumu Nr.1.1-37/2228, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt ar 2017.gada 24.martu starp Jūrmalas pilsētas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “CINEVILLA” 2013.gada 25.novembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/1129.

2. Noteikt nomas maksu par zemesgabala Dzintari 1005, Jūrmalā, 1947 m2 platībā lietošanu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2017.gada 24.martam 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai veikt zemes nomas maksas pārrēķinu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc zemes nomas maksas samaksas par periodu līdz 2017.gada 24.martam, organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.193

(protokols Nr.6, 109.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu

Jūrmalā 2017.gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CINEVILLA”, reģistrācijas Nr.40003638307, (turpmāk – NOMNIEKS), valdes locekļa ______________ personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abas kopā sauktas Puse/-es,

pamatojoties uz  starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU 2013.gada 25.novembrī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr. 1.1-16.3.1/1129 par zemesgabala Dzintari 1005, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 1005,1947 m2 platībā nomu 5.2. punktu un ņemot vēr ā NOMNIEKA 2017.gada 24.februāra iesniegumu Nr.1.1-37/2228 un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.marta lēmumu Nr. ___ “Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu” savā starpā noslēdz šādu vienošanos:

1. Ar 2017.gada 24. martu izbeigt 2013.gada 25.novembrī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/1129 par zemesgabala Dzintari 1005, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1005, nomu.

2. Puses, parakstot vienošanos, apliecina, ka tām uz vienošanās parakstīšanas brīdi, kā arī turpmāk nav, nebūs un netiks izvirzītas jebkura veida pretenzijas saistībā ar vienošanos.

3. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas un pielikumā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.marta lēmuma Nr. _____ “Par 2013.gada 25.novembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/1129 izbeigšanu” no raksts uz __ (____) lapas, 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM . Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. Pušu rekvizīti un paraksti.

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CINEVILLA”

Reģistrācijas Nr. 40003638307

Bērzaunes iela 11a, Rīga, LV – 1039

____________________________

___________


Lejupielāde: DOC un PDF