Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 194

protokols Nr. 6, 110. punkts

Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma
Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 1608, 4985 m2 platībā ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 7.decembra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000291150.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.314 ”Par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Iznomātājs) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INTER UNICO” (turpmāk – Nomnieks) 2014.gada 28.jūlijā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.2-16.3.1/1004 (turpmāk – Līgums) par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas 345 m2 platībā nomu līdz 2019.gada 28.jūlijam autostāvvietas uzturēšanai.

Līguma 3.9.apakšpunkts nosaka, ka Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, bez grozījumu izdarīšanas Līguma, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

2016.gada 28.jūnijā stājās spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnijā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi).

Ņemot vērā to, ka ielas zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļa tika iznomāta autostāvvietas uzturēšanai un tika izmantota, lai nodrošinātu blakus esošā nekustamā īpašuma Bulduru prospekts 33, Jūrmalā, apsaimniekošanu un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma klientu vajadzībām zemesgabala lietošanas mērķis nomas rezultātā noteikts komercdarbības objektu apbūve. Atbilstoši Noteikumu 7.punktam nomas maksa tika noteikta 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Jūrmalas pilsētas domes Centralizētā grāmatvedība 2016.gada 4.oktobrī nosūtīja Nomniekam rēķinu Nr.3822, kurā tika veikts pārrēķins zemes nomas maksai par periodu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2016.gada 31.decembrim 1349,98 EUR apmērā. Iepriekš minētais rēķins līdz 2016.gada 8.decembrim netika apmaksāts, zemes nomas maksas parāds uz 2016.gada 8.decembri – 1408,90 EUR.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdē (protokols Nr.8-2-4/26) tika pieņemts lēmums piedāvāt Nomniekam izbeigt Līgumu pirms termiņa, atbilstoši līguma nosacījumiem, un Nomnieka piekrišanas gadījumā sagatavot domes lēmuma projektu par nomas maksas par laika periodu no 2016.gada 28.jūnija piemērošanu 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, un iesniegt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 13.decembrī nosūtīja Nomniekam vēstuli Nr.1.1-37/5838 ar aicinājumu izvērtēt iznomātā zemesgabala izmantošanas nepieciešamību un iespēju izbeigt zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas nomas līgumu pirms termiņa atbilstoši Līguma nosacījumiem.

Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 8.martā saņemts Nomnieka iesniegums (reģistrēts ar Nr.1.1-37/2715), kurā norādīts, ka Nomnieks izsaka piekrišanu Līguma izbeigšanai ar nosacījumu, ka par laika periodu no 2016.gada 28.jūnija tiek piemērota nomas maksa 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Ņemot vēra Nomnieka iesniegumu un atbilstoši Civillikuma 1403.pantam, Līgums izbeidzams ar 2017.gada 23.martu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta pirmo daļu, Civillikuma 1403.pantu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 8.decembra sēdes lēmumu Nr.36 (protokols Nr.8-2-4/26), sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTER UNICO” 2017.gada 8.marta iesniegumu Nr.1.1-37/2715, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt ar 2017.gada 23.martu starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INTER UNICO” 2014.gada 28.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/1004.

2. Noteikt nomas maksu par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, daļas 345 m2 platībā lietošanu no 2016.gada 28.jūnija līdz 2017.gada 23.martam 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai veikt zemes nomas maksas pārrēķinu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc zemes nomas maksas samaksas, par periodu līdz 2017.gada 23.martam, organizēt šī lēmuma pielikumā pievienotās vienošanās parakstīšanu.

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.194

(protokols Nr.6, 110.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu

Jūrmalā 2017.gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INTER UNICO”, reģistrācijas Nr.50003368851, (turpmāk – NOMNIEKS), valdes locekles Jeļenas Bašarinas personā, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abas kopā sauktas Puse/-es,

pamatojoties uz  Civillikuma 1403.pantu un ņemot vēr ā NOMNIEKA 2017.gada 8.marta iesniegumu Nr.1.1-37/2715 un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.marta lēmumu Nr. ___ “Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu” savā starpā noslēdz šādu vienošanos:

1. Ar 2017.gada 23.martu izbeigt 2014.gada 28.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 1.2-16.3.1/1004 par zemesgabala Vienības prospekts 1608, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 1608, daļas nomu.

2. Puses, parakstot vienošanos, apliecina, ka tām uz vienošanās parakstīšanas brīdi, kā arī turpmāk nav, nebūs un netiks izvirzītas jebkura veida pretenzijas saistībā ar vienošanos.

3. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas un pielikumā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.marta lēmuma Nr. _____ “Par 2014.gada 28.jūlija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/1004 izbeigšanu” no raksts uz __ (____) lapas, 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM . Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. Pušu rekvizīti un paraksti.

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

R.Sproģe

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INTER UNICO”

Reģistrācijas Nr. 50003368851

Bulduru prospekts 21-2, Jūrmala, LV – 2010

____________________________

J.Bašarina


Lejupielāde: DOC un PDF