Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 198

protokols Nr. 6, 114. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales
nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) saskaņā ar Domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.424 “Par pludmales nogabalu saraksta, kuru nomas tiesību izsole organizējama, paredzot investīcijas, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) nolēma apstiprināt Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo pludmales nogabalu sarakstu, uz kuriem nomas tiesības izsolāmas, paredzot nosacījumus par nomnieka investīcijām atbilstoši jaunajam Teritorijas plānojumam. Vienlaikus tika nolemts, ka Lēmuma 1.pielikumā norādīto pludmales nogabalu nomas tiesību izsole organizējama 12 mēnešu laikā no dienas, ar kuru par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija būs devusi atļauju uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu, ar kuru apstiprināti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi, īstenošanu.

Domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” stājās spēkā 2016.gada 5.aprīlī, bet īstenojami no 2016.gada 9.septembra (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2016.gada 9.septembra rīkojums Nr.215 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" darbības apturēšanu daļā”).

Atbilstoši Domes 2010.gada 17.jūnija lēmumam Nr.482 “Par pludmales nogabala no Piestātnes ielas ass līdz Madonas ielas asij iznomāšanu” starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIGHT HOUSE JURMALA” 2010.gada 6.jūlijā tika noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/575 (turpmāk – Līgums). Pamatojoties uz Lēmuma 3.punktu 2015.gada 16.novembrī starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIGHT HOUSE JURMALA” tika noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/1679 par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575, paredzot, ka Līgums tiek pagarināts uz 12 mēnešiem no Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīža, t.i., līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Ar Līguma grozījumiem netika sasniegts Lēmuma mērķis turpināt nomas attiecības ar esošo nomnieku līdz brīdim kamēr izsoles rezultātā tiks noslēgts jauns līgums. Tādēļ, lai precizētu Līguma termiņu ir pamats izdarīt grozījumus noslēgtajā Līgumā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575, šādus grozījumus:

1.1. izteikt Līguma 1.punktu šādā redakcijā:

“ Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 008 0101 daļu – pludmales nogabalu Piestātnes iela – Madonas iela, 5986 m2 platībā (turpmāk – Objekts ) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu. OBJEKTS tiek iznomāts ar tiesībām veikt labiekārtošanu, izvietot sezonas objektus atbilstoši saskaņotajam projektam. Līgums ir spēkā 12 mēnešus no dienas, ar kuru par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija būs devusi atļauju uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu, ar kuru apstiprināti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi, īstenošanu, t.i., līdz 2017.gada 8.septembrim.”;

1.2. svītrot Līguma 2.1.punktu.

2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētajiem Līguma grozījumiem (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā)

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 23.marta lēmumam Nr.198

(protokols Nr.6, 114.punkts)

Vienošanās Nr . __________

pie 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/575

Jūrmalā 2017.gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), tās priekšsēdētājas Ritas Sproģes personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIGHT HOUSE JURMALA, reģistrācijas Nr.40003721918, (turpmāk – NOMNIEKS) tās valdes locekles Lidijas Tabakerinas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā - Puse/-es, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr.____ „ Par grozījumiem 2010.gada 6.jūlija Pludmales nogabala nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/575 ” (lēmuma noraksts pielikumā), noslēdz šādu vienošanos :

1. Izteikt Līguma 1.punktu šādā redakcijā:

“IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 008 0101 daļu – pludmales nogabalu Piestātnes iela – Madonas iela, 5986 m2 platībā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala plānu. OBJEKTS tiek iznomāts ar tiesībām veikt labiekārtošanu, izvietot sezonas objektus atbilstoši saskaņotajam projektam. Līgums ir spēkā 12 mēnešus no dienas, ar kuru par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija būs devusi atļauju uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu, ar kuru apstiprināti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi, īstenošanu, t.i., līdz 2017.gada 8.septembrim.”

2. Svītrot Līguma 2.1.punktu.

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz _ (____) lapas/ām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs – pie IZNOMĀTĀJA.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015

____________________________

(R.Sproģe)

NOMNIEKS

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIGHT HOUSE JURMALA”

Vienotais reģ. Nr. 40003721918

Aleksandra Čaka iela 62-8, Rīga, LV-1011

____________________________

(L. Tabakerina )


Lejupielāde: DOC un PDF