Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 199

protokols Nr. 6, 115. punkts

Par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
valdījumā esošo telpu grupu (dzīvokļa) Tirzas ielā 37A,
Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003294758, 2017.gada 3.februāra vēstulē Nr.3/2-3/1819 piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā nekustamo īpašumu – telpu grupu (dzīvokli), kadastra apzīmējums 1300 021 0514 001 022 (turpmāk - Dzīvoklis), kas atrodas nekustamajā īpašumā, Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 0503. Nekustamais īpašums Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 521 0503, sastāv no dzīvojamās ēkas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves Nr.001) (turpmāk – Dzīvojamā ēka) un Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, piederošā zemes gabala Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, kopējā platībā 1596 m2, kadastra numurs 1300 021 0514. Šobrīd Dzīvojamā ēkā ir 39 dzīvokļu īpašumi un visi, izņemot Dzīvokli, ir privatizēti atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.

2015.gada 13.aprīlī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Finanšu ministrija iesniedza pieteikumu, kurā lūdza konstatēt juridisku faktu, ka Dzīvoklis ir bezīpašnieka manta un piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā. Tiesa konstatēja, ka saskaņā ar Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada 2.decembra vēstulē Nr.9-01/408916-1 norādīto informāciju, Dzīvoklis pieder akciju sabiedrībai “Jūrmalas celtnieks”. Akciju sabiedrība “Jūrmalas celtnieks”, reģistrācijas numurs 40003000905 ir likvidēta 2006.gada 6.aprīlī, tai nav saistību un tiesību pārņēmēja.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2015.gada 5.novembrī tiesā iesniedza paskaidrojumus, kuros norādīja, ka Dzīvoklis neatrodas pašvaldības bilancē un Dome neiebilst juridiska fakta konstatēšanai, ka Dzīvoklis atzīstams par bezīpašnieka mantu, kas piekrīt Latvijas valstij.

Pamatojoties uz 2016.gada 2.februāra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu un Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.3.punktu, Dzīvokli kā bezīpašnieka mantu no Valsts ieņēmumu dienesta pārņēma savā valdījumā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” 2016.gada 14.aprīļa vēstulē Nr.3/2-3/6267, 2016.gada 16.maija vēstulē Nr.3/2-3/8230 un 2017.gada 3.februāra vēstulē Nr.3/2-3/1819 aicināja Domi izskatīt jautājumu par Dzīvokļa pārņemšanu pašvaldības īpašumā, vienlaikus norādot, ka Dzīvoklis faktiski nav atbrīvots un to bez īres līguma lieto fiziska persona Vārds Uzvārds. 2014.gada 22.aprīlī Vārds Uzvārds Dzīvoklī ir deklarējusi (reģistrējusi) savu dzīvesvietas adresi.

Dome savā 2016.gada 9.jūnija vēstulē Nr.1.1-25/2901 valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” norādīja, ka, ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka Domes darbībai un lēmumiem ir jābūt maksimāli lietderīgiem, un to, ka Dzīvoklis faktiski nav atbrīvots un līdz tā atbrīvošanas brīdim nav faktiski izmantojams pašvaldības autonomās funkcijas veikšanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, Dzīvokļa pārņemšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā šobrīd nav lietderīga un saimnieciski pamatota. Proti, atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” prasībām, Dome nevar noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Dzīvoklī faktiski dzīvojošo un deklarēto personu un iekasēt īres maksu no tās, kas nozīmē, ka, ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetam radīsies papildus izdevumi, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 21.panta otro daļu, Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 “Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājuma komitejas 2017.gada 20.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepārņemt valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” valdījumā esošo bezīpašnieka mantu - telpu grupu (dzīvokli) ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0514 001 022, Tirzas ielā 37A, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” neatrisinās jautājumu par Vārds Uzvārds tiesisko statusu un viņas izlikšanu.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF