Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2017.gada 23.marta protokollēmumu 6.protokols, 17.punkts

2017.gada 12.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos” (Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr.237 (5043), 2016., LV, 285 (5757)), šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.punktu ar 2.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.4. visiem pasažieriem Jūrmalas pilsētas kūrorta sezonas atklāšanas svētku laikā, 23. un 24.jūnijā, Jomas ielas svētku laikā, 18.novembrī, kā arī pasažieriem, kas sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto īpašos apstākļos (piemēram, masu pasākumi, svētku un svinamās dienas, laika apstākļi, avārijas u.c.) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības portālā www.jurmala.lv publicēto informāciju.”

2. Papildināt ar 8.1punktu šādā redakcijā:

“8.1 Lēmumu par 2.1.4.apakšpunktā minēto braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, pieņem Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. ”

4. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 7.novembra saistošos noteikumus Nr.42 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos””.

Priekšsēdētāja vietniece

R.SproģePASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.6

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta noteikumos Nr.28
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas ģeogrāfiskās īpatnības, jo īpaši pilsētas centrālajā daļā, īpašos apstākļos (piemēram, masu pasākumi, svētku un svinamās dienas, laika apstākļi, avārijas u.c.) pašvaldībai var rasties nepieciešamība īslaicīgi noteikt braukšanas maksas atvieglojumus, lai atrisinātu satiksmes problēmas, jo pilsētas centrālajā daļā augstāk minēto apstākļu iestāšanās gadījumos, pašvaldībai praktiski nav iespējams noteikt apbraucamos ceļus, lai veiktu iedzīvotāju glābšanas darbus vai atbalstītu sporta un kultūras pasākumus (piemēram, Jūrmalas kūrorta sezonas atklāšanas svētki, Jomas ielas svētki u.c.). Īpašie apstākļi (piemēram, masu pasākumi, svētku un svinamās dienas, laika apstākļi, avārijas u.c.) ir gadījumi, kad pašvaldība pēc būtības, izmantojot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešajā daļā noteiktās tiesības, nosaka braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā. Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta pirmās daļas noteikumiem braukšanas maksas atvieglojumiem ir jābūt noteiktiem normatīvajā aktā.
Lai Jūrmalas pilsētas domes izdots normatīvais akts būtu saistošs jebkurai fiziskai personai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, tas atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktam un 45.panta pirmajai daļai jāpieņem saistošo noteikumu formā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”” (turpmāk - saistošie noteikumi) sagatavoti, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa paredz, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

Saistošie noteikumi paredz pasažieru papildu tiesības izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus bez maksas Jūrmalas pilsētas kūrorta sezonas atklāšanas svētku laikā, 23. un 24. jūnijā, Jomas ielu svētku laikā, 18.novembrī, īpašos Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteiktos apstākļos (piemēram, masu pasākumi, svētku un svinamās dienas, laika apstākļi, avārijas u.c.). Informācija par īpašos apstākļos piemērojamiem braukšanas maksas atvieglojumiem būs publicējama Jūrmalas pilsētas pašvaldības portālā www.jurmala.lv.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas domes kompensācijās apmērs pārvadātājam par braukšanas maksas atvieglojumiem ko noteikusi pašvaldība var palielināties par 15 000 euro gadā, periodā no 2016.gada 1.novembra līdz 2017. gada 31.decembrim, taču ņemot vērā, ka īpašo apstākļu iestāšanās gadījumus ne vienmēr ir iespējamas paredzēt, precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav būtiskas ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām

Konsultācijas nav nepieciešams, jo saistošie noteikumi personām ir labvēlīgi.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF