Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10.03.2017. Stājas spēkā 11.03.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 16.februārīNr. 12

protokols Nr. 5, 66. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta pirmo un 2.4daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

2. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOCPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.12

“Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei,
kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka jaunu Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātajā izglītības iestādē, un ir izstrādāta jauna privāto izglītības iestāžu tāme, kurā ir iestrādātas formulas, lai iestādēm atvieglotu darbu, aizpildot tāmi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2016.gada 13.decembrī ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.787 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programma izmaksas privātai izglītības iestādei”, kas pašvaldībām nosaka jaunu vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu aprēķina kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2017.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam palielinās, savukārt par obligātā izglītības vecuma bērnu samazinās, līdz ar to kopējais finansējums, kas 2017.gadā piešķirts privāto izglītības iestāžu atbalstam var palielināties, taču ņemot vērā, ka nav iespējams paredzēt jaunu noslēgto līgumu skaitu 2017.gadā paredzēt, precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo pašvaldības atbalsts 2017.gadā par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam būs lielāks.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF