Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.04.2017. Stājas spēkā 26.04.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 15

protokols Nr. 6, 11. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 2017., 26 (5853)) šādu grozījumu:

papildināt 20.5.apakšpunktu pēc vārdiem “apkarošanas biroja” ar vārdiem “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta”.

Priekšsēdētāja

R.SproģePaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.15 “ Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām ” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu un paredz atbrīvot no nodevas samaksas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īpašumā vai turējumā reģistrētos transportlīdzekļus.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesniegumu, kurā tiek lūgts atbrīvot no nodevas maksāšanas dienesta transportlīdzekļus, kuriem nav piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, bet kuri tiek izmantoti dienesta pienākumu veikšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”.

Priekšlikums atbalstīts Jūrmalas pilsētas domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2017.gada 15.marta sēdē.

Saistošie noteikumi paredz veikt grozījumu 20.5.apakšpunktā, papildinot iestāžu uzskaitījumu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kura īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi var iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā bez nodevas samaksas un bez caurlaides.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumi no nodevas maksāšanas samazināsies, ietekme uz budžetu nav būtiska.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nemainīsies.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF