Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.04.2017. Stājas spēkā 14.04.2017.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2017.gada 23.martāNr. 18

protokols Nr. 6, 82. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20
„Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, un likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2014., Nr. 15 (5074), 2014., LV, 220 (5026)) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu”.

2. Svītrot 2.2.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus „kinētiskā reklāma 0,25”.

3. Aizstāt 2.2.4. apakšpunkta vārdus un skaitļus „politiskā reklāma 3.0” ar vārdiem un skaitļiem „priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli 0.5”.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.18
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20
„Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.prim punktu.

Saistošie noteikumi paredz precizēt saistošo noteikumu redakciju. Saitošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumiem (stājās spēkā 2016. gada 15. jūlijā), 22. panta 8. daļu.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai ieviestu aktuālo informāciju spēkā esošajos saistošajos noteikumos atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma grozījumiem (stājās spēkā 2016. gada 15. jūlijā), 22. panta 8. daļas nosacījumiem, ka „ [..] pašvaldības noteiktā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par preču vai pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu." Jūrmalas pilsētas pašvaldības gadījumā zemākais noteiktais nodevas koeficients ir 0.5.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

 Ietekmi nav iespējams aprēķināt, jo nav zināms, kāds varētu būt pieprasījums izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF