Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2017.gada 23.novembrīNr. 29

protokols Nr. 19, 51. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2. zemesgabalu ielu sarkano līniju robežās, kurā nav izbūvēta iela un kas tiek izmantots papildus apsaimniekojamās teritorijas uzturēšanai, pagaidu būves – žoga izvietošanai vai teritorijas labiekārtošanai vienīgā piegulošā zemesgabala īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam.”

2. Izteikt 6.5.apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:

“6.5. Ja tiek iesniegti vairāki ierosinājumi, tiek rīkota nomas tiesību izsole, nosakot, ka sākotnējais zemes nomas maksas apmērs ir 6 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi nomas rezultātā.”

3. Papildināt ar 91.un 92.apakšpunktiem šādā redakcijā:

“91. Nolikuma 6.2.apakšpunktā minētos gadījumus zemesgabalu iznomā, ja ir iestājies, kāds no šādiem priekšnoteikumiem:

911. ja uz zemesgabala vēsturiski faktiski ir izbūvēts žogs (reformas laikā izveidotajiem īpašumiem pa ielu sarkano līniju), kas tiek izvērtēts pēc vēsturiskā kartogrāfiskā materiāla (padomju laika topogrāfiskā plāna – planšetes, zemes komisijas atzinuma un/vai lēmumam pievienotās skices vai robežplāna). Ja informācija nav pieejama Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā zemesgabala īpašnieks var pieprasīt kadastrālās mērniecības datus Valsts zemes dienestā;

91.2. ja uz zemesgabala atrodas vēsturiskās inženierbūves – atbalsta sienas;

91.3. ja būve ir vēsturiskais piemineklis un žoga novietošana netraucē gājēju un transporta kustību, maģistrālo inženierkomunikāciju darbību un apkalpošanu;

91.4. ja žogs uz zemesgabala novietots uz būvniecības laiku.”

“92. Nolikuma 6.2.apakšpunktā minētos gadījumos zemesgabals netiek iznomāts, ja iestājies, kāds no šādiem priekšnoteikumiem:

92.1. ja žogs izbūvēts patvaļīgi, ārpus īpašnieka zemesgabala robežām;

92.2. ja žogs, izbūvēts ar atkāpēm no apstiprinātā projekta;

92.3. ja žogs traucē esošo vai plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju darbību un to apkalpošanu;

92.4. ja žogs traucē gājēju pārvietošanos un transporta kustību.”

4. Svītrot 15.1. apakšpunktu.

5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18. Nolikuma 6.punktā minētajos gadījumos neapbūvēta zemesgabala nomas maksa ir 6 % no Valsts zemes dienesta noteiktas zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi nomas rezultātā.”

6. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprina ar Jūrmalas Pilsētas domes lēmumu vai Jūrmalas pilsētas domes noteiktajos gadījumos ar Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF