Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 328

protokols Nr. 14, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce ievēl plānošana reģiona attīstības padomi. Rīgas plānošanas reģiona administrācija 2017.gada 11.jūlija vēstulē aicina Jūrmalas pilsētas domi lemt par pārstāvi plānošanas reģiona attīstības padomē un nosūtīt attiecīgo domes lēmumu. Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izvirzīt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku pilsētas attīstības politikas jautājumos Ņikitu Ņikiforovu pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.463 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF