Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 330

protokols Nr. 14, 5. punkts

Par atļauju amatu savienošanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome) 2017.gada 20.jūnijā ir saņēmusi domes deputātes Larisas Loskutovas iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot domes deputātes un Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētajas amatu ar Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, Reģistrācijas Nr.40003619950, valdes locekļa amatu.

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.

Saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. un 19.punktu, Larisa Loskutova ir valsts amatpersona minētā likuma izpratnē, līdz ar to likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā ir jāsaņem rakstveida atļauja amatu savienošanai.

Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām” un Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumam, deputāta pienākumos ietilpst piedalīties domes sēdēs, kā arī tās institūcijas sēdēs, kuras sastāvā viņš ievēlēts; izpildīt domes, tās priekšsēdētāja un to institūciju vadītāju norādījumus un uzdevumus, kuru sastāvā deputāts ievēlēts; noteikt pašvaldības institucionālo struktūru; lemt par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; kā arī izstrādāt un izpildīt pašvaldības budžetu.

Saskaņā ar Komerclikuma 301.pantu, valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību, atbild par sabiedrības komercdarbību, likumam atbilstošu grāmatvedību, kā arī pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem un statūtiem. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” valdes locekļa amata pienākumi ir noteikti 2015.gada 28.decembra Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” statūtos (spēkā no 2016.gada 1.janvāra).

Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām”, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” noteiktos domes deputāta amata pienākumus un Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētaja amata pienākumus kopsakarā ar Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” noteiktajiem valdes locekļa amata pienākumiem, Komerclikumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos valdes locekļa amata pienākumus, secināms, ka Jūrmalas pilsētas domes deputāta amata, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētāja amata un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” valdes locekļa amata savienošana nerada interešu konfliktu, nav konstatējamas interešu konflikta pazīmes, kā arī tas nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai.

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, Larisai Loskutovai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Jūrmalas pilsētas domes deputāta, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētaja vai Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” valdes locekļa amatu, pastāv iespēja, ka Larisa Loskutova var nonākt interešu konflikta situācijā.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmo daļu, 81.pantu, dome nolemj:

Atļaut Jūrmalas pilsētas domes deputātei, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētajai Larisai Loskutovai savienot Jūrmalas pilsētas domes deputāta, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētaja amatu ar Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” valdes locekļa amatu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF