Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 334

protokols Nr. 14, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
pielikumā “Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, ņemot vērā 2017.gada 12.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/2), 2017.gada 18.jūlija Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr1.2-29/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam” šādu grozījumu:

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2017.–2019.gadam precizējot pozīcijas Nr.67, Nr.71, Nr.96, Nr.97, saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2017.–2019.gadam izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram.

3. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX, XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF