Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 19.decembra 647.lēmumu

2017.gada 20.jūlijāNr. 335

protokols Nr. 14, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.537
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības kārtības apstiprināšanu” pielikumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33., 34. un 37.pantu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.537 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) tika apstiprināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība.

Jūrmalas pilsētas domē 2017.gada 19.jūnijā pieņemti saistošie noteikumi Nr.23 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, ar kuriem tika izdarītas izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgo pašvaldības komiteju skaitā. Līdz ar to ir jāveic izmaiņas ar Lēmumu apstiprinātajā pielikumā “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33., 34. un 37.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmuma pielikumā “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

“36. Jūrmalas pilsētas domes profilējošā komiteja sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības starpperiodu pārskatu par 9 (deviņiem) mēnešiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejā, nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs”.

1.2. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

“39. Jūrmalas pilsētas domes profilējošā komiteja sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības auditēto gada pārskatu”.

1.3. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

“40. Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa nodrošina, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē saņem Jūrmalas pilsētas domes profilējošās komitejas atzinumu. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejā, nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs”.

1.4. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

“48. Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komiteja sniedz atzinumu par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem pirms jautājuma izskatīšanas Jūrmalas pilsētas domē”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis