Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 336

protokols Nr. 14, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170
„Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „Dzintaru koncertzāle””

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (turpmāk – Lēmums) tika nolemts noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, reģ.Nr.40003378932 (turpmāk – Sabiedrība), uz 3 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi (turpmāk – uzdevums), deleģēšanu saskaņā ar Lēmuma 1.pielikumu, kā arī par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu.

Pamatojoties uz Lēmumu, starp Domi un Sabiedrību 2014.gada 30.septembrī tika noslēgti:

1) Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. Nr.1.2-16/1252 (turpmāk – Deleģēšanas līgums);

2) Līgums par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr.1.2-16/1253 (turpmāk – Līgums).

Saskaņā ar Sabiedrības iesniegto pārskatu/atskaiti par Domes piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 2016.gada 31.decembri, ņemot vērā Domes atbildīgo struktūrvienību 2017.gada 31.martā veikto pārvaldes uzdevuma izpildes izvērtējumu Nr.1.1-33/3702 par pašvaldības deleģētā uzdevuma izpildi, sasniedzot minimālos rezultatīvos rādītājus, ir secināms, ka:

1) Sabiedrība kopumā ir izpildījusi tai deleģēto uzdevumu, izpildē sasniedzot minimālos rezultatīvos rādītājus;

2) Sabiedrība ir kvalitatīvi veikusi deleģēto uzdevumu, tostarp Dzintaru koncertzāles 80.jubilejas gadā, sasniedzot minimālos rezultatīvos rādītājus.

Ar Domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.463 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”” tika nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību Sabiedrībā, jo tās darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var saglabāt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti tādi pakalpojumi un tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai, reizē nosakot kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību un noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam” un “Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

1) daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā;

2) jaunu kultūras tūrisma produktu attīstība un kultūras dzīves piedāvājuma attīstība ziemā;

3) esošo Jūrmalas kultūras tūrisma objektu attīstība.

Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2016.gada 14.decembra sēdē tika sniegts atzinums par atbalstu Sabiedrības izstrādātājam un Domei iesniegtajam vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.–2020.gadam projektam, kurā ietverti nefinanšu un finanšu mērķi 2017.– 2020.gadam, lai nodrošinātu Sabiedrībai noteikto vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, un 41.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu, un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, Deleģēšanas līguma 6.2.punktu, ievērojot Valsts kultūrpolitikas vadlīniju 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija” ilgtermiņa politikas pamatnostādnes, kurās noteikts, ka kultūrpolitiku realizē pašvaldības pārvaldes institūcijas un praksē ievēro decentralizācijas principu, nodrošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu attīstību un pieejamību, pašvaldībai jāveicina izpratne un augsta kultūratbildība nolūkā gūt pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu, kā arī ievērojot to, ka:

a) pašvaldībai ir pienākums pildīt likumā noteiktās autonomās funkcijas, organizēt to izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

b) ir nepieciešams pašvaldības administratīvajā teritorijā rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un kultūras pieejamību visiem sabiedrības locekļiem;

c) Sabiedrība ir dibināta, lai veicinātu kultūras norisi Jūrmalas pilsētā;

d) pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi;

e) saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu pašvaldības savas kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības formas un pamatu;

un ņemot vērā to, ka pašvaldības deleģētā uzdevuma izpilde un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, kā arī Sabiedrības pārvaldīšana un kultūras pasākumu norise, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, tiek veikta kvalitatīvi un efektīvi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt spēkā esošo Deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību par pašvaldības funkcijā ietilpstoša pārvaldes uzdevuma - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi, deleģēšanu līdz 2020.gada 31.decembrim, noslēdzot vienošanos saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Pagarināt spēkā esošo Līgumu ar Sabiedrību par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.gada 31.decembrim, noslēdzot vienošanos saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto vienošanos nosūtīt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

4. Pilnvarot Domes priekšsēdētāju noslēgt šī lēmuma 1. un 2.punktā minētās vienošanās pēc šī lēmuma 1.punktā minētās vienošanās saskaņošanas arVides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.

5. Domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai organizēt šī lēmuma 1.un 2.punktā minēto vienošanos noslēgšanu.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai šī lēmuma 1.punktā noteikto vienošanos piecu darbdienu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas publicēt pašvaldības mājaslapā internetā.

7. Šī lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 20.jūlija lēmumam Nr.336

(protokols Nr.14, 12.punkts)

Vienošanās Nr. _______________ par grozījumiem 2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr.1.2-16/1252

Jūrmalā, 2017.gada ___. _____________

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.__________ lēmumu Nr._____ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, turpmāk – Sabiedrība, tās valdes locekļa Guntars Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmumu Nr.____ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”””, ievērojot:

1) starp Pusēm 2014.gada 30.septembrī noslēgtā Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr.1.2-16/1252, turpmāk – Līgums, 6.2.punktu,

2) Sabiedrības izstrādāto un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē 2016.gada 14.decembrī atbalstīto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017 – 2020.gadam,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā, turpmāk – Vienošanās:

1. Aizstāt Līguma 1.3.punktā skaitļus un vārdu “2015., 2016. un 2017.” ar vārdiem un skaitļiem “katrā gadā no 2015. līdz 2020.”.

2. Aizstāt Līguma 3.3.1. un 3.4.1.punktā vārdus “pasts@jpd.gov.lv un finans@jpd.gov.lv” ar vārdiem “pasts@jurmala.lv un finans@jurmala.lv”.

3. Papildināt Līguma 6.1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Līgums ir pagarināts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.”.

4. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās parakstīta uz vienas lapas divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei viens Vienošanās eksemplārs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

__________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

__________________________

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 20.jūlija lēmumam Nr.336

(protokols Nr.14, 12.punkts)

Vienošanās Nr. _______________ par grozījumu

2014.gada 30.septembra Līgumā Nr.1.2-16/1253

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalā, 2017.gada ___. _____________

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __.________ lēmumu Nr._______ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, turpmāk – Sabiedrība, tās valdes locekļa Guntars Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmumu Nr.____ “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”””, ievērojot:

1) starp Pusēm 2014.gada 30.septembrī noslēgtā Līguma Nr.1.2-16/1253 par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, turpmāk – Līgums, 2.2.punktu,

2) starp Pusēm 2017.gada __.___ _______ noslēgto Vienošano Nr. _______________ par grozījumiem 2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā Nr.1.2-16/1252,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu Līgumā, turpmāk – Vienošanās:

1. Papildināt Līguma 2.1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:

“Līgums ir pagarināts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.”.

2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

3. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās parakstīta uz vienas lapas divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei viens Vienošanās eksemplārs.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

__________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

__________________________

Valdes loceklis

Guntars Ķirsis


Lejupielāde: DOC un PDF