Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 347

protokols Nr. 14, 23. punkts

Par 2016.gada 20.okobra lēmuma Nr.516 „Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda
Meierovica prospektā 43, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds, personas kods, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Iesniedzējs) 2017.gada 10.maija iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/2384 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk-Dome) 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.516 „Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums) Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2016.gada 20.oktobrī pieņēma Lēmumu Nr.516, ar kuru noteica degradējošu ēkas statusu ārstniecības korpusam ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1909 001, Jūrmalā (turpmāk - Ēka), un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības, kas attiecīga Ēkai vai Ēkas piekritīgai zemei.

[2] Domes Pilsētplānošanas nodaļa 2017.gada 19.maijā ir veikusi nekustamā īpašuma Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā apsekošanu un sagatavoja atzinumu Nr.355 par Ēkas pārbaudi. Veicot Ēkas Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā pārbaudi tika konstatēts, ka Ēka ir sakārtota un nav uzskatāma par vidi degradējošu.

Tā kā Ēka ir sakārtota, vizuāli nebojā Jūrmalas apkārtējo ainavu un ir noslēgta no nepiederošo personu iekļūšanas tajā, Pilsētplānošanas nodaļa uzskata par nepieciešamu atcelt Domes Lēmumu, jo Ēka nav uzskatāma par vidi degradējošu objektu.

Tādējādi šobrīd nepastāv tie apstākļi, kas deva pamatu klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā esošo ēku ārstniecības korpusu ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1909 001, kā vidi degradējošu.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt ārstniecības korpusa ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1909 001 Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu Nr.516 „Par vidi degradējošu ēku Zigfrīda Meierovica prospektā 43, Jūrmalā”.

3. Uzdot Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF