Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 348

protokols Nr. 14, 24. punkts

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.703 „Par vidi degradējošu būvi
Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds , personas kods, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds , personas kods, (turpmāk – Iesniedzējs) 2017.gada 26.aprīļa iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.1.1-39/2071-Z (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk-Dome) 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.703 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001” (turpmāk – Lēmums) Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2012.gada 20.decembrī pieņēma Lēmumu Nr.703, ar kuru noteica degradējošu ēkas statusu dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4721 001 Kārklu ielā 9, Jūrmalā (turpmāk - Ēka), un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi, nosakot Ēkai piekritīgo zemes platību 595m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

[2] 2017.gada 13.aprīlī Domes Būvvaldes komisija izdeva izziņu Nr.734 par Ēkas neesību Kārklu ielā 9, Jūrmalā.

[3] Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka šobrīd pašvaldībai ir ticams pierādījumus par to, ka nodokļa objekts dabā vairs nepastāv, kas nozīmē, ka nekustamā īpašuma nodokļa objekta nav.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas d ome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.703 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001”.

2. Uzdot Īpašuma pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt pārrēķinu ar nākamo mēnesi pēc Domes Būvvaldes komisijas izziņas Nr.734 par dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 4721 001 Kārklu ielā 9, Jūrmalā, neesamību izsniegšanas.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF