Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 352

protokols Nr. 14, 28. punkts

Par būves nojaukšanu Tālivalža ielā 17, Jūrmalā

Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) 2017.gada 3.jūlijā iesniedza iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3623 ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2303 001) Tālivalža ielā 17, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000086956 un Nr.100000084313 norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 4.jūlija atzinumu (protokols Nr.14-20/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 016 2303 001) Tālivalža ielā 17, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Tālivalža ielā 19, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF