Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 20.jūlijāNr. 355

protokols Nr. 14, 31. punkts

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 2009.gada 9.oktobrim) 54. un 54.7.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2006.gada 16.marta lēmumu Nr.299 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 63” (turpmāk – Lēmums Nr.299) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 63 (kadastra Nr.1300 019 1315) un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma. Darba uzdevumā norādītajā termiņā detālplānojums netika iesniegts Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā,

Kopš detālplānojuma izstrādes uzsākšanas vairakkārt ir mainījušies Jūrmalas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī pašvaldību teritorijas plānošanu reglamentējošie normatīvie akti, tāpēc, lai turpinātu detālplānojuma izstrādi nepieciešams atcelt Lēmumu Nr.299 un uzsākt detālplānojuma izstrādi no jauna, izdodot darba uzdevumu atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

2006.gada 15.maijā starp Domi un detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.9/508 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

2017.gada 13.martā ir saņemts zemesgabala īpašnieku iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojuma izstrādi.

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.apakšpunktu, 96.punktu un 98.punktu, un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunktu, izskatot zemesgabala Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, īpašnieku Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds 2017.gada 13.marta iesniegumu par detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 12.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmumu Nr.299 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 63”.

2. Izbeigt 2006.gada 15.maijā noslēgto līgumu Nr.1.1-16.9/508 “Par detālplānojuma izstrādi”.

3. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2006.gada 15.maja līguma Nr.1.1-16.9/508 “Par detālplānojuma izstrādi"”, kas noslēgts saskaņā ar Lēmumu Nr.299, darbības izbeigšanu, redakcijā, kas pievienota šī lēmuma 3.pielikumā.

4. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315.

5. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315, saskaņā ar 1.pielikumu.

6. Par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315, Jūrmalā, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

7. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

8. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

9. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, kadastra Nr.13000191315, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 20.jūlija lēmumam Nr.355

(protokols Nr.14, 31.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam

Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā

(kadastra apzīmējums 13000191315, zemesgabala platība 3025 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieki:

Vārds Uzvārds, personas kods, 2/3 domājamās daļas

Vārds Uzvārds, personas kods, 1/3 domājamā daļa

2.Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji:

Vārds Uzvārds, personas kods

Vārds Uzvārds, personas kods

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2451.1.apakšpunkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Izvērtēt esošās dzīvojamās ēkas pārbūves iespējas un jaunas dzīvojamās ēkas izvietošanu zemesgabalā, precizējot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

5. Zemesgabala Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā, raksturojums  

6.1. Zemesgabali atrodas Jūrmalā, Kaugurciemā, kvartālā starp Kaugurciema ielu, Vijolīšu ielu, Prīmulu ielu un Brekšu ielu.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabali atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS23), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietu.

6.3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.


6. Detālplānojuma teritorija

PDF

 

7.Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

7.1.11.  Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

7.2. Detālplānojuma sastāvs atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44., 45., 46., 47.punktiem.

7.3. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.4. Detālplānojuma izstrāde notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9.Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: R.Ansule

294256222.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 20.jūlija lēmumam Nr.355

(protokols Nr.14, 31.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2017.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. Edgars Stobovs (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmumu Nr.__ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.  Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā (kadastra Nr.13000191315) detālplānojuma izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2.  Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, apstiprināšanu un tā īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valsts institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

3.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei izņemot 4.2.punktā noteikto.

4.2. Līgums zaudē spēku pirms saistību izpildes, ja vienlaikus manās zemes gabala īpašnieks un, ja Pusēm nav nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar šī Līguma saistību izpildi un Dome pieņem lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._________ lēmuma Nr.__ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā” atcelšanu vai šī Lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu. Šādā gadījumā atsevišķa vienošanās par šī Līguma izbeigšanu nav nepieciešama un Puses vienojas, ka šis līgums zaudēs spēku datumā, kādā stāsies spēkā Domes lēmums par Lēmuma atcelšanu.

4.3. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.4. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.6. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz trīs lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.


Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/E.Stobovs /

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese

Tālrunis

e-pasta adrese

_______________________

/ V.Uzvārds /


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 20.jūlija lēmumam Nr.355

(protokols Nr.14, 31.punkts)

grozījumiem 2006.gada 15.maija līgumā Nr.1.1-16.9/508

par detālplānojuma izstrādi

Jūrmalā, 2017.gada ____._____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Edgars Stobovs, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods , (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA 2017.gada 13.marta iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada __._____ lēmumu Nr.__ “ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā”, vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2006.gada 15.maijā noslēgtajā līgumā Nr. 1.1-16.9/508 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

Vārds Uzvārds

adrese

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

tālrunis

e-pasta adrese

________________________

________________________

/ E.Stobovs /

/ V.Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF